SAVRŠENO AROMATIČNA PILETINA

24sata - - MOZAIK & TV -

BROJ OSO­BA: 2 PRI­PRE­MA: 30

MI­NU­TA SASTOJCI: PILETINA ILI PURETINA S KOŽOM (MA­NJI KO­MAD), 2 ŽLI­CE SMEĐEG ŠE­ĆE­RA, 4 ŽLI­CE SOLI, 1 ŽLICA PA­PRA U ZRNU, 1 ŽLICA SJE­MEN­KI KORIJANDRA

U mu­ža­ru usit­ni­te sje­men­ke korijandra i pa­pra. Po­mi­je­šaj­te sa sme­đim še­će­rom. Do­daj­te i sol, pa pr­sti­ma do­bro spo­ji­te sve sas­toj­ke. Na­tr­ljaj­te ko­žu pi­le­ti­ne sa za­či­ni­ma sa svih stra­na. Ta­ko su­ho na­tr­lja­nu pi­le­ti­nu spre­mi­te u hlad­njak i pus­ti­te da od­sto­ji pre­ko no­ći. Pi­le­ti­nu za­tim smjes­ti­te na re­šet­ku, pa sve za­jed­no u po­su­du za pe­če­nje u ko­ju ste do­da­li ša­li­cu vo­de. Me­so ne smi­je do­di­ri­va­ti vo­du već mo­ra bi­ti smje­šte­no na po­vi­še­noj re­šet­ci. Uba­ci­te u peć­ni­cu na 200 stup­nje­va i pe­ci­te oko po­la sa­ta ili dok ne po­pri­mi zlat­nu ko­ri­cu.

Po­ša­lji­te nam re­cep­te i fo­to­gra­fi­je po­štom (24sa­ta, ZA RECEPT, Ore­ško­vi­će­va 3d, Za­greb) ili na e-ma­il: li­fes­[email protected]­ta.hr. Oda­bra­ne re­cep­te obja­vit će­mo u no­vi­na­ma.

Da­naš­nji recept pos­la­la je: Ne­ven­ka To­mić, Ma­kar­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.