KRHOTINE

24sata - - TV PROGRAM -

Dra­ma o do­ga­đa­ji­ma ko­ji su se zbi­li u raz­li­či­tim vre­me­ni­ma no­vi­je hr­vat­ske po­vi­jes­ti, od 1941. do 1989. Rat je i jed­ne no­ći ne­ka voj­ska upa­da u ku­ću i si­lom odvo­di To­mu Li­va­ju. Pos­li­je ra­ta ne­ma ga ni u jed­noj evi­den­ci­ji. Ne vo­di se ni kao ne­pri­ja­telj ni­ti kao par­ti­zan. Do­ga­đaj je ne­ja­san, ti­me i po­go­dan za špe­ku­la­ci­ju lokalnih vlas­ti.

ŽANR: DRA­MA, 1991, HR­VAT­SKA REŽIJA: ZRINKO OGRESTA ULOGE: FI­LIP ŠO­VA­GO­VIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.