ŠIFRA: 999

24sata - - TV PROGRAM -

Sku­pi­nu čla­no­va ban­de i ko­rum­pi­ra­nih po­li­ca­ja­ca ucje­nju­je ru­ska ma­fi­ja ka­ko bi oba­vi­li go­to­vo ne­mo­gu­ću pljač­ku, a je­di­ni na­čin da us­pi­ju u svom na­umu jest da kri­vo­tvo­re 999, po­li­cij­sku ši­fru za „ra­nje­nog po­li­caj­ca“. Nji­hov plan kre­ne na­opa­ko ka­da bez­az­le­ni po­li­cij­ski no­vak ko­ji je tre­bao po­gi­nu­ti osu­je­ti nji­hov na­pad iz­a­zvav­ši ti­me vra­to­lom­nu za­vr­š­ni­cu.

ŽANR: KRIMIĆ, 2016., SAD REŽIJA: JOHN HILLCOAT ULOGE: CASEY AFFLECK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.