KATYNSKA ŠUMA

24sata - - TV PROGRAM -

Po­če­tak Dru­gog svjet­skog ra­ta. Na­kon što je na­cis­tič­ka Nje­mač­ka na­pa­la Polj­sku, na za­po­vi­jed Jo­si­fa Sta­lji­na 17. ruj­na 1939. go­di­ne je­di­ni­ce Cr­ve­ne ar­mi­je uš­le su u Polj­sku. Svi polj­ski čas­ni­ci za­vr­ši­li su u ru­skom za­rob­lje­niš­tvu. An­na, su­pru­ga ka­pe­ta­na ulan­ske pu­kov­ni­je, iš­če­ku­je nje­gov po­vra­tak, no umjes­to to­ga sti­žu do­ka­zi da su ga ubi­li Ru­si.

ŽANR: PO­VI­JES­NI, 2007., POLJSKA REŽIJA: ANDRZEJ WAJDA ULOGE: AR­TUR ŻMIJEWSKI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.