STI­ŽU NAM BLIZANKE

SLAV­LJE KOSTELIĆA U ožuj­ku nam sti­žu dvi­je cu­ri­ce, pre­sret­ni smo, po­t­vr­di­li su Ivi­ca i Elin

24sata - - TV PROGRAM -

Svi smo pre­sret­ni i ja­ko uz­bu­đe­ni, a ses­tri­ca­ma se posebno ve­se­le na­ši si­no­vi Ivan i Leo, re­kao je ski­jaš Ivi­ca Kos­te­lić (39) za Glo­ri­ju, či­me je po­t­vr­dio ka­ko nje­mu i nje­go­voj su­pru­zi Elin (35) sti­že pri­no­va. U ožuj­ku idu­će go­di­ne postat će roditelji dvi­ju dje­voj­či­ca. I pri­je ne­go što su se vjen­ča­li 2014. go­di­ne, Ivi­ca i Elin pri­želj­ki­va­li su ve­li­ku obi­telj. Upoz­na­li su se 2006. go­di­na u Aus­tri­ji, kad su se obo­je našli na le­de­nja­ku Hin­ter­tuxer. I Elin se ak­tiv­no ba­vi­la ski­ja­njem, no to ni­je du­go tra­ja­lo pa je po­če­la stu­di­ra­ti en­gle­ski je­zik. Od tog pr­vog su­sre­ta od­mah su se svi­dje­li jed­no dru­go­me i os­ta­li su u kon­tak­tu te po­če­li ve­zu. Prem­da je Elin od­lič­no na­uči­la hr­vat­ski, ko­ji go­vo­ri sa sve­krom i sve­kr­vom te sa svo­jim za­gre­bač­kim pri­ja­te­lji­ma, Elin s dje­ča­ci­ma ko­mu­ni­ci­ra is­klju­či­vo na is­lan­d­skom jer že­li da na­uče i nje­zin ma­te­rin­ski je­zik. Uz Ivi­cu su pak dje­ča­ci pr­vi put sta­li na ski­je.

- Sva­ki no­vi dan uz dje­cu je no­va ra­dost. Uži­vam ih gle­da­ti ka­ko ras­tu - re­kao je naš ski­jaš ne­dav­no. (pk, hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.