Naš­li lju­bav u ‘Ži­vo­tu na va­gi’...

LJUBI PR­VI PUT Kad je osje­ti­la lep­ti­ri­će u tr­bu­hu, Sa­ra Si­ta­rić je po­že­lje­la da to pres­ta­ne. On­da se pre­pus­ti­la lju­ba­vi, ko­ju do­sad ni­kad ni­je osje­ti­la

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: HELENA IVANKOVIĆ

Sla­von­ka Sa­ra (18)

ka­že da se du­go opi­ra­la osje­ća­ji­ma

ko­je ima pre­ma Ma­ri­nu (25) iz Za­dra

Pri­li­kom ula­ska u za­bav­ni show “Ži­vot na va­gi” na­da­la sam se da ću se zbli­ži­ti s lju­di­ma, ali ova­ko kao s Marinom, to mi ni­je bi­lo ni na kraj pa­me­ti, ka­že nam sim­pa­tič­na Sa­ra Si­ta­rić (18).

U showu su se pro­bu­di­li obos­tra­ni osjećaji sa Za­dra­ni­nom Marinom Ma­ru­ši­ćem (26). Kad su na va­ga­nju upi­ta­li Ma­ri­na što ima no­vo na lju­bav­nom po­lju, on se suz­dr­ža­vao od od­go­vo­ra, ali je kas­ni­je ipak priz­nao da se iz­me­đu nje­ga i Sa­re ne­što do­ga­đa.

MA­RI­NO JE UVI­JEK BIO UZ ME­NE

- Ma­ri­no je uvi­jek bio ja­ko do­bar pre­ma me­ni i vi­dje­la sam da mu je sta­lo ka­ko se ja osje­ćam. Kad god bih se po­vuk­la u osa­mu, uvi­jek bi se ne­kim ču­dom na­šao uz me­ne, sas­lu­šao me i od­mah bi sve bi­lo lak­še. Sve vi­še sam ga pri­mje­ći­va­la. Iako mi je, kad smo se upoz­na­va­li, re­kao: ‘Bok, ja sam Ma­ri­no, tu iz pro­duk­ci­je, ni­sam kan­di­dat’ - ka­že Sa­ra. Pri­je ula­ska u ku­ću ni­kad ni­je ima­la deč­ka.

- Bi­lo mi je ne­ugod­no po­vje­ri­ti ne­ko­me svo­je emo­ci­je, ima­la sam strah od od­bi­ja­nja. Zna­la sam da ni­sam naj­ljep­ša cu­ra, ona za ko­jom bi deč­ki pa­da­li. I ško­la mi je bi­la pri­ori­tet, ni­sam ni htje­la ima­ti ne­ko­ga s 15, 16 go­di­na. O to­me sam po­če­la tek kas­ni­je raz­miš­lja­ti - rek­la je Sa­ra. U show je uš­la jer je že­lje­la po­bolj­ša­ti zdrav­lje i bi­ti za­do­volj­ni­ja svo­jim ti­je­lom. Kod Ma­ri­na su je pri­vuk­li spon­ta­nost i do­bro­na­mjer­nost. Bio joj je po­dr­ška dok je ski­da­la ki­lo­gra­me, pomogao joj je da je na­đe mo­ti­va­ci­ju i pri­hva­ti sa­mu se­be.

- Kad se po­če­lo odvi­ja­ti ne­što iz­me­đu me­ne i Ma­ri­na, ja sam htje­la da pres­ta­nu ti osjećaji, jer ni­sam zna­la što će bi­ti iz sve­ga to­ga. Ali on­da sam se pre­pus­ti­la sve­mu, mak­nu­la onu naj­go­ru mi­sao iz gla­ve - is­pri­ča­la je Sa­ra.

ISKRENA LJU­BAV NA­KON SHOWA

Isku­si­la je ne­što no­vo, što do­sad ni­kad ni­je - da se ne­ko­me svi­đa. - Ta spoz­na­ja me os­na­ži­va­la i okre­nu­la sam je se­bi u ko­rist, da se ne pre­da­jem - rek­la je Sa­ra. Vje­ru­je da lju­bav na­kon showa mo­že op­s­ta­ti, ali sa­mo ako je ri­ječ o is­kre­noj lju­ba­vi, a ne o krat­ko­traj­noj afe­ri.

- Tre­ba ulo­ži­ti pu­no ener­gi­je i ra­zu­mi­je­va­nja za vo­lje­nu oso­bu, bi­ti spre­man pri­hva­ti­ti iz­a­zo­ve s ko­ji­ma se va­ni su­sre­će i bi­ti uz nje­ga kao po­dr­ška. ‘Ži­vot na va­gi’ je iz­o­la­ci­ja i ta­mo, ako se po­tru­diš, upoz­naš oso­bu do te­me­lja - rek­la nam je Sa­ra, a Ma­ri­no je do­dao ka­ko se iz­me­đu njih ra­đa ne­što vi­še od pri­ja­telj­stva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.