UBIO ZENUˇ I BA­CIO JE U JAMU?

Ani­ca Bu­ila (46) nes­ta­la je bez tra­ga pri­je 4 mje­se­ca. Ti­je­lo su naš­li za­mo­ta­no u sep­tič­koj ja­mi

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: D. MIKOLA, H. LUDBAN, M. CINDRIĆ

Gnju­san zlo­čin za­pre­pas­tio je mje­šta­ne ma­lo­ga se­la Pe­trov­ci ne­da­le­ko Vu­ko­va­ra, kad je u sep­tič­koj ja­mi jed­ne od obi­telj­skih ku­ća pro­na­đe­no ti­je­lo Ani­ce Bu­ila (46) iz Pe­tro­va­ca.

Za njom se tra­ga­lo od lip­nja na­kon što su nje­zi­ni si­no­vi i su­prug po­li­ci­ji pri­ja­vi­li Ani­čin nes­ta­nak. Upra­vo se su­pru­ga Zo­ra­na sum­nji­či da je ubio že­nu, i to u no­ći 21. lip­nja na­kon žes­to­ke sva­đe. Sum­nja se da ju je ubio na još ne­ut­vr­đe­ni na­čin, za­mo­tao u plah­te, obli­je­pio ljep­lji­vom tra­kom i ba­cio u sep­tič­ku jamu u dvo­ri­štu. Ta­ko za­mo­ta­na je i pro­na­đe­na u ja­mi, če­ti­ri mje­se­ca kas­ni­je, kad je po­li­ci­ja po­sum­nja­la u Zo­ra­no­ve tvrd­nje da ga je su­pru­ga napustila jer ga vi­še ni­je vo­lje­la. Na­ime, ka­ko nes­luž­be­no saz­na­je­mo od pri­ja­te­lja su­pruž­ni­ka, Zo­ran je na­vod­no mje­se­ci­ma us­pješ­no ob­ma­nji­vao po­li­ci­ju tvrd­nja­ma da mu je Ani­ca, na­kon što je otiš­la, pos­la­la ne­ko­li­ko po­ru­ka sa svo­je­ga mobitela ko­ji je, da­ka­ko, “po­ni­je­la sa so­bom kad je otiš­la”.

SAM SI SLAO SMS-OVE

Zo­ran je, za­pra­vo, na­kon što je ubio že­nu za­dr­žao nje­zin mo­bi­tel, a po­tom si je s nje­ga pos­lao po­ru­ku na svoj ka­ko bi po­li­ci­ji po­t­vr­dio da je ona još ži­va. Pi­sao si je ka­ko ga je ona napustila jer ga vi­še ne vo­li, jer že­li svoj ži­vot, da je os­ta­vi na mi­ru... Sve su to, da­ka­ko, bi­le po­ru­ke ko­je je slao sam se­bi. Ka­ko je i za­što po­li­ci­ja po­vje­ro­va­la u nje­go­vu pri­ču, ne zna se, no oči­gled­no je

Zo­ran, u ne­kom tre­nut­ku, “po­gri­je­šio u ko­ra­ci­ma” i na­pra­vio po­gre­šku ko­ja je po­li­cij­sku is­tra­gu okre­nu­la pre­ma nje­mu. Ipak, ti­je­kom mje­se­ci ko­jih se Ani­ca vo­di­la kao nes­ta­la, po­li­ci­ja je ne­ko­li­ko pu­ta bi­la u ku­ći Bu­ili­nih tra­že­ći bi­lo kak­ve tra­go­ve ko­ji bi upu­ći­va­li na nje­zin nes­ta­nak. Da ni­su ni­šta po­sum­nja­li ni Ani­či­ni si­no­vi svje­do­či po­da­tak da je je­dan od njih, iz pr­vog bra­ka, na oglas­nu plo­ču Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je 29. lis­to­pa­da na­pi­sao po­ziv oni­ma ko­ji su je mo­žda vi­dje­li da se ja­ve u po­li­ci­ju.

‘GO­VO­RIO JE DA ĆE SE RASTATI’

- Bi­la je ne­ka­ko jav­na taj­na da nji­hov brak već go­di­na­ma ne šti­ma. Zo­ran je Ani­čin dru­gi muž. Iz pr­vog bra­ka ima dva si­na, a ta­ko­đer je i sa Zo­ra­nom ima­la dva si­na. To su da­nas odras­li mla­di­ći. Zo­ran je bio bra­ni­telj, od pr­vog da­na, ni­smo ga poz­na­va­li kao agre­siv­nog ti­pa. No znao nam je go­vo­ri­ti da ni­je sre­tan s Ani­com, da mis­li da ga va­ra, i baš lje­tos je re­kao da će se rastati jer je ne mo­že vi­še tr­pje­ti. Kad je nes­ta­la, svi smo to ču­li, jer su obja­vi­li i ne­ki por­ta­li, mis­li­li smo da je stvar­no otiš­la jer je i njoj bi­lo dos­ta. Tim vi­še što se Zo­ran po­na­šao kao da oča­ja­va što je ne­ma - go­vo­re pri­ja­te­lji su­pruž­ni­ka Bu­ila. Maj­ka ubi­je­ne za Ju­tar­nji list ka­že da je Zo­ran sve is­ce­ni­rao te im se smi­jao u li­ce dok su oni tra­ga­li za Ani­com. U ku­ći pu­noj po­li­ci­je ju­čer je sa­ti­ma tra­jao oče­vid. Zo­ra­na su uhi­ti­li čim je pro­na­đe­no Ani­či­no ti­je­lo. Pos­la­no je na ob­duk­ci­ju ka­ko bi se ut­vr­di­lo na ko­ji na­čin je ubijena.

NI­SU DU­GO ČEKALI Čim su pro­naš­li ti­je­lo, po­li­caj­ci su pri­ve­li su­pru­ga ubi­je­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.