POD POVEĆALOM

24sata - - NEWS -

Ras­pra­ve o pro­ra­ču­nu opet su se kon­cen­tri­ra­le na po­li­ti­kant­ske as­pek­te pri­če. Pro­ra­čun je 147,3 mi­li­jar­de ku­na. Ve­ći je od zad­njeg Sa­na­de­ro­va za 30 mi­li­jar­di.

Tuđ­ma­nov pro­ra­čun 1998. bio je 43 ml­rd. ku­na, a Ra­ča­nov 2003. go­di­ne 83. A tih smo go­di­na ima­li 4,6 mi­li­ju­na lju­di i kak­vu tak­vu in­dus­tri­ju. Sta­nov­niš­tvo pa­da, kao i broj za­pos­le­nih, gos­po­dar­stvo se uru­ša­va, a pro­ra­čun, broj dr­žav­nih či­nov­ni­ka, funk­ci­ja i ure­da sa­mo ras­te. Jas­no je ka­mo to vo­di. Ni­je jas­no ka­ko to da ne­ma ni­ko­ga tko će za­us­ta­vi­ti spi­ra­lu.

U Hr­vat­skoj se vo­di sa­mo jed­na po­li­ti­ka, ne dvi­je. I HDZ i SDP po­ve­ća­va­ju pro­ra­čun i ne mi­je­nja­ju struk­tu­ru gos­po­dar­stva i jav­nog sek­to­ra. Če­ka­mo ne­ko­ga tko će to pro­mi­je­ni­ti.

Ne daj­te da se za­bo­ra­ve afe­re, pro­pus­ti i slu­ča­je­vi ko­ji su po­tres­li Hr­vat­sku. Ja­vi­te nam se na te­le­fon 01/24-24-242, e-ma­il: re­por­[email protected]­ta.hr ili Ore­ško­vi­će­va 3d, 10000 Za­greb (s naz­na­kom ‘Pi­sma

či­ta­te­lja’)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.