Zas­tra­šu­ju­će Ma­cro­no­vo pro­ro­čans­tvo o kra­ju NATO-a

24sata - - NEWS -

Do­nald Trump ma­lo po ma­lo ra­zva­lju­je svi­jet kak­vog smo poz­na­va­li. On ra­di­kal­no ra­ski­da sve tra­di­ci­je ame­rič­ke po­li­ti­ke - umjes­to ši­re­nja tr­go­vi­ne, slo­bo­de, ljud­skih pra­va i si­gur­nos­ti, on iz­me­đu Amerike i os­tat­ka svi­je­ta di­že, upo­tre­bi­mo po­pu­lar­ni po­jam, Že­ljez­nu za­vje­su. Od­go­va­ra mu ras­pad Europ­ske uni­je - po­ten­ci­ra što br­ži i ne­ure­đe­ni­ji Brexit, a NATO pre­tva­ra u ra­šti­ma­ni or­kes­tar. Em­ma­nu­el Ma­cron je za­klju­čio da je NATO u sta­nju ‘mo­žda­ne smr­ti’, upo­zo­ra­va­ju­ći na sma­nji­va­nje an­ga­žma­na SAD-a i po­na­ša­nje Tur­ske, dvi­ju čla­ni­ca tog sa­ve­za. Je li rje­še­nje u sna­že­nju obram­be­nih ka­pa­ci­te­ta EU, što za­go­va­ra Ma­cron, ili u ob­no­vi NATO-a? Uz Trum­pa, či­ni se da je mo­gu­će sa­mo ovo pr­vo.

Ma­cron za­go­va­ra ja­ča­nje EU sna­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.