Tu­ris­ti mu nu­di­li i 10 € ka­ko bi se sli­ka­li sa sla­ni­nom

24sata - - NEWS -

Mo­ja sla­von­ska sla­ni­na je pos­ta­la pra­va atrak­ci­ja. Tu­ris­ti mi čak nu­de i po 10 eura sa­mo da se sli­ka­ju s njom. Sla­ni­na je od mo­je svi­nje ko­ja je bi­la te­ška oko 370 ki­lo­gra­ma i saz­ri­je­va­la je go­di­nu da­na. Ni­sam ni sa­njao da će ova sla­ni­na pos­ta­ti po­pu­lar­na, na­ša­lio se Pa­vo Ba­otić iz Boš­nja­ka kraj Žu­pa­nje dok je ju­čer u Pu­li dr­žao svo­ju sla­ni­nu te­šku 14 ki­lo­gra­ma. Pa­vo je s ne­ko­li­ci­nom pro­izvo­đa­ča iz udru­ge bra­ni­te­lja pro­izvo­đa­ča Pa­no­ni­ja sti­gao u Pu­lu ka­ko bi pro­mo­vi­ra­li do­ma­će pro­izvo­de. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.