Po­li­ci­ja tra­ži po­moć: ‘Dvo­me­tar­ski Big­fo­ot je nes­tao, net­ko ga je ukrao’

24sata - - NEWS -

Flo­rid­ska po­li­ci­ja iz gra­da Boyn­ton Be­ac­ha obja­vi­la je neo­bi­čan oglas u ko­jem tra­ži po­moć gra­đa­na.

- Big­fo­ot je nes­tao! Ako ima­te bi­lo kak­ve in­for­ma­ci­je, ja­vi­te nam - na­pi­sa­li su na ogla­su o nes­tan­ku dvo­me­tar­ske sta­tue maj­mu­no­li­kog stvo­re­nja Big­fo­ot. Sta­tuu te­šku 136 ki­lo­gra­ma ne­poz­na­ti je lo­pov pri­je ne­ko­li­ko da­na ukrao is­pred du­ća­na Mat­tress Mons­terz. (po)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.