Par­kir­ne kaz­ne pla­ća­ju mas­la­com od ki­ki­ri­ki­ja

24sata - - NEWS -

Sve­uči­li­šte u gra­du An­c­ho­ra­geu na Aljas­ci svo­jim stu­den­ti­ma nu­di po­pust na pla­ća­nje par­kir­nih kaz­ni. Na­ime, umjes­to da kaz­ne pla­te nov­cem, stu­den­ti­ma je omo­gu­će­no da ih pla­te mas­la­com od ki­ki­ri­ja. Sve­uči­li­šte ta­ko nu­di cje­nik - stak­len­ka od 450 gra­ma mas­la­ca od ki­ki­ri­ki­ja pla­ća kaz­nu od 70 ku­na, tri­ma stak­len­ka­ma pla­ća se kaz­na od 230 ku­na, a pet stak­len­ki vri­je­di 400 ku­na. Stu­den­ti su odu­šev­lje­ni no­vim na­či­nom pla­ća­nja, a kaz­ne mo­ra­ju pla­ti­ti u ro­ku od 45 da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.