SVI UDAR­CI KO­JI SU UBILI JASMINU

Ob­du­cen­ti­ci je poz­li­lo ti­je­kom su­đe­nja Smi­lja­ni Sr­nec

24sata - - NEWS -

Ti­je­kom gle­da­nja fo­to­do­ku­men­ta­ci­je dr. An­dri­ni Ko­pjar, ko­ja je oba­vi­la ob­duk­ci­ju tru­pla Ja­smi­ne Do­mi­nić, poz­li­lo je, zbog če­ga je ras­pra­va na Žu­pa­nij­skom su­du u Va­ra­ždi­nu bi­la pre­ki­nu­ta.

Dr. Ko­pjar ni­je bi­la u sta­nju nas­ta­vi­ti od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja, pa će je is­pi­ta­ti s dr. Jo­si­pom Ška­vi­ćem 27. stu­de­nog.

Smiljanina kći ža­li­la se na vi­so­ke ra­ču­ne stru­je zbog škri­nje

Pri­je krat­kog pre­ki­da ras­pra­ve pro­či­tan je na­laz ob­du­cen­ti­ce ko­ja je za­klju­či­la ka­ko se oz­lje­de gla­ve Ja­smi­ne Do­mi­nić na­la­ze s li­je­ve stra­ne.

Ri­ječ je o krv­nim pod­lje­vi­ma li­je­ve stra­ne li­ca, raz­de­ro­ti­na­ma gla­ve u po­dru­čju us­no­ga ku­ta i če­ono, pri­je­lo­mi­ma nos­nih kos­ti­ju, li­je­ve ja­go­dič­ne kos­ti, li­je­ve gor­nje i do­nje če­ljus­ti, krv­nom pod­lje­vu me­kog oglav­ka, mno­gos­tru­kim pri­je­lo­mi­ma svo­da i ba­ze lu­ba­nje s oz­lje­dom moz­ga. Iz­nad li­je­vog oka u pre­dje­lu li­je­ve obr­ve na­la­zi se krv­ni pod­ljev okru­glas­ta obli­ka. Kao uz­rok smr­ti na­ve­la je vi­šes­tru­ke pri­je­lo­me svo­da i ba­ze lu­ba­nje s oz­lje­dom moz­ga. Oz­lje­de su nas­ta­le udar­ci­ma tu­po-tvr­dim pred­me­tom, i to, naj­vje­ro­jat­ni­je, dok je žr­tva le­ža­la.

UMIRALA DE­SE­TAK MI­NU­TA

- Ne mo­že se toč­no raz­gra­ni­či­ti ko­li­ko je pri­je­lo­ma. Mo­že se re­ći da je pri­mi­la pet ili šest udaraca u gla­vu. Is­pod krv­nih pod­lje­va na­la­ze se pri­je­lo­mi. Kos­ti gla­ve vi­šes­tru­ko su pre­lom­lje­ne, ne mo­že se toč­no ut­vr­di­ti ko­li­ko. One su nas­ta­le za­ži­vot­no, što se mo­že za­klju­či­ti iz sa­mih oz­lje­da i po to­me što je u že­lu­cu na­đe­na krv, što zna­či da je bi­la ži­va i gu­ta­la krv - rek­la je dr. An­dri­na Ko­pjar od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja tu­ži­te­lja. Do­da­la je i da je žr­tva na­kon udaraca bi­la ži­va de­se­tak mi­nu­ta. Bra­ni­te­lja Sim­lja­ne Sr­nec za­ni­ma­lo je ko­li­ko je kr­vi žr­tva iz­gu­bi­la od udaraca pa do tre­nut­ka dok je stav­lje­na u za­mr­zi­vač. - Ne mo­gu re­ći toč­no ko­li­ko. Obil­no je kr­va­ri­la u sva­kom slu­ča­ju. Zgru­ša­na krv bi­la je po gla­vi, vra­tu i gor­njem di­je­lu pr­si­šta. Žr­tva ni­je do­di­ri­va­la oz­li­je­đe­na mjes­ta, zbog če­ga ni­je bi­lo kr­vi na ru­ka­ma. Glava, ko­sa i li­ce bi­li su pro­že­ti, a vrat i pr­si­šte upr­lja­ni krv­lju. Te­ško je re­ći je li se sli­je­va­la, vi­še su bi­le mr­lje kr­vi - rek­la je ob­du­cen­ti­ca.

U nas­tav­ku su­đe­nja svje­do­či­le su Smi­lja­ni­ne uj­ne Na­da i Dra­ga Sa­bol. Pr­va je svje­do­či­la Na­da Sa­bol (76) iz Pa­lov­ca. Nje­zin su­prug Fra­njo brat je Smi­lja­ni­ne maj­ke Ka­ta­ri­ne Do­mi­nić. Rek­la je ka­ko go­di­na­ma ni­su raz­go­va­ra­li s čla­no­vi­ma obi­te­lji Do­mi­nić.

- Maj­ka Katarina je pu­no pu­ta po­su­đi­va­la no­vac od mo­jeg su­pru­ga. Ne­kih 15-ak go­di­na ni­smo od­la­zi­li kod njih ni­ti smo ima­li ikak­ve kon­tak­te - rek­la je Na­da Sa­bol, ko­ja je Jasminu zad­nji put vi­dje­la 1999. go­di­ne.

‘NO­GE VIRE IZ ŠKRI­NJE’

- U jed­nom tre­nut­ku je su­prug pi­tao Ka­ta­ri­nu što je s Ja­smi­nom. Rek­la je da je u Fran­cu­skoj s deč­kom od­vjet­ni­kom i da mu je puk­lo sli­je­po cri­je­vo te da zbog to­ga ne mo­že do­ći. Da­lje ni­smo pi­ta­li, me­ni je, na­ime, na to pu­kao film - rek­la je svje­do­ki­nja. Na dan kad je u škri­nji na­đe­no ti­je­lo na­zva­la ju je Smiljanina kći Katarina. - Rek­la je da se vi­de no­ge u škri­nji. Bi­la je stra­ho­vi­to uz­ne­mi­re­na, kao i svi mi. Moj su­prug pre­bo­lio je sr­ča­ni udar i mo­ra­la sam po­zva­ti Hit­nu jer mu je ja­ko poz­li­lo. Rek­la sam mu sa­mo da se vi­de no­ge, što mi je rek­la Katarina. Pi­ta­la sam gdje su cu­re, mo­že li ih do­ves­ti - rek­la je svje­do­ki­nja do­dav­ši ka­ko nit­ko ni­je re­kao o ko­me bi se mo­glo ra­di­ti.

- Svi smo ima­li ne­ka na­ga­đa­nja, ali... Ni­šta ni­sam mis­li­la, pr­vo vje­ru­ješ da je mo­žda stvar­no otiš­la. Pu­no pu­ta smo se zna­li tje­ši­ti da je Ja­smi­na otiš­la jer joj je sve doz­lo­gr­di­lo pa je otiš­la neg­dje po­če­ti no­vi ži­vot, a mis­li­li smo i da joj se ne­što straš­no do­go­di­lo. Kad ne­kog ne­ma ja­ko du­go, sva­šta vam pro­đe kroz gla­vu, mo­že­te mis­li­ti sva­šta - rek­la je svje­do­ki­nja, ko­ja je s Ka­ta­ri­nom pri­je to­ga raz­go­va­ra­la o škri­nji.

- Doš­la je sa suprugom u ra­di­oni­cu i rek­la da ima­ju ve­li­ke ra­ču­ne za škri­nju i da ne zna za­što. Pri­ča­la je da će ne­ki do­ći iz se­la po­ku­pi­ti škri­nju i od­ni­je­ti je, da ih je na­ru­či­la. Pi­ta­la sam što ima­ju u škri­nji, rek­la je: ‘Vo­će’. Pi­ta­la sam za­što je ni­su is­klju­či­li, bi­lo mi je to ap­surd­no, dr­ža­ti škri­nju u ko­joj ni­šta ne sto­ji, a tro­ši stru­ju, a imaš u ku­hi­nji le­de­ni­cu. Rek­la je da će se to sad ri­je­ši­ti, da će je is­klju­či­ti - pri­sje­ti­la se svje­do­ki­nja. Op­tuž­bu je za­ni­ma­lo ka­kav je bio od­nos ses­ta­ra.

- Po pri­ča­nju sve­kr­ve, zna­la se na­ša­li­ti da se po­sva­đa­ju, po­tu­ku. Smiljana je bi­la vi­še pre­vrt­lji­va, a Ja­smi­na je bi­la vi­še na stra­ni is­ti­ne i prav­de rek­la je nji­ho­va uj­na. Za nji­ho­va oca Mar­ti­na rek­la je da ni­je bio na­si­lan.

‘MARTIN NI­JE BIO NA­SI­LAN’

- Bio je ve­sel, be­ćar, znao je popiti, ali ne bih rek­la da je bio na­si­lan. Pre­ma me­ni ni­je, bi­li smo u do­brim od­no­si­ma - za

vr­ši­la je svje­do­ki­nja. Po­tom je svje­do­či­la Dra­ga Sa­bol (63). - Ja­smi­na je bi­la vr­lo do­bra oso­ba. Kad je po­če­la stu­di­ra­ti u Za­gre­bu, doš­la je do­ma na­kon mje­sec da­na i tad je doš­la i k na­ma. Obe­ća­li smo joj da­va­ti dže­pa­rac i rek­li ne­ka nas po­sje­ću­je i bu­de do­bar uče­nik. Zad­nji put vi­dje­li smo je kad smo se kći i ja vo­zi­li. Vi­dje­li smo je kod nadvožnjak­a. To je bi­lo neg­dje u svib­nju, ali ne znam ko­je go­di­ne. Sa­mo smo joj mah­nu­li - pri­sje­ti­la se uj­na ubi­je­ne. O to­me gdje je Ja­smi­na zna­la je pi­ta­ti nje­zi­nu maj­ku Ka­ta­ri­nu Do­mi­nić. - Uvi­jek je bio ne­ki iz­go­vor zbog ko­jeg ni­je do­ma. Da je otiš­la na brod, da je u Fran­cu­skoj, da ima ne­kog deč­ka. Ni­sam je pi­ta­la ču­je li se s njom. Vje­ro­va­la sam joj i ni­sam, jer je is­to dos­ta la­ga­la - ka­za­la je svje­do­ki­nja do­dav­ši ka­ko s Ka­ta­ri­nom i os­ta­lim čla­no­vi­ma obi­te­lji ne kon­tak­ti­ra ot­kad je ču­la da je če­ka­la pet go­di­na da pri­ja­vi da joj je kći nes­ta­la. Svje­do­ki­nja sa Smi­lja­nom Sr­nec ni­je raz­go­va­ra­la.

- Ni­smo ko­mu­ni­ci­ra­le jer mi ni­je od­go­va­ra­la kao oso­ba, nje­zi­no po­na­ša­nje - rek­la je Dra­ga Sa­bol. Ni pri­je Ja­smi­ni­na

nes­tan­ka obi­te­lji se baš ni­su dru­ži­le jer je Smi­lja­nin i Ja­smi­nin otac Martin “pi­jan­če­vao”.

- Ni­je bio loš čo­vjek, ali al­ko­hol je svo­je na­pra­vil. Po mo­jem ni­je bio tak agre­si­van. Bli­ži je bio s Ja­smi­nom. Ni­sam s njim kon­tak­ti­ra­la ot­kad je pri­jav­ljen nes­ta­nak - za­vr­ši­la je svje­do­ki­nja.

ZA­SAD SE BRANI ŠUTNJOM

Su­đe­nje se nas­tav­lja u če­t­vr­tak, kad bi tre­ba­li is­pi­ta­ti svje­do­ke ko­je je pred­lo­ži­la op­tuž­ba - Bo­ri­sa Ko­ci­ja­na, Vla­di­mi­ra Ma­ti­ća, So­nju Ša­ma­ri­ju i Ran­ka Do­mi­ni­ća. Pod­sje­ća­mo, Smi­lja­nu Sr­nec te­re­te da je ti­je­kom lje­ta 2000. go­di­ne udar­ci­ma po gla­vi tu­pim pred­me­tom, ko­ji ni­je pro­na­đen, ubi­la ses­tru Jasminu Do­mi­nić (23) i nje­zi­no ti­je­lo sa­kri­la u škri­nju obi­telj­ske ku­će u Pa­lov­cu, u ko­joj je bi­lo do 16. ve­lja­če ove go­di­ne. Mo­tiv za uboj­stvo ses­tre, tvr­di tu­ži­telj­stvo, je lju­bo­mo­ra jer je Ja­smi­na u sve­mu bi­la us­pješ­ni­ja i bo­lja od ses­tre. Smiljana tvr­di da ni­je kri­va, a obra­nu će vje­ro­jat­no iz­ni­je­ti na­kon što se is­pi­ta­ju svi svje­do­ci i vje­šta­ci. (ht, dpl)

IZGOVORI Dra­ga Sa­bol rek­la je da je Ja­smi­ni­na maj­ka uvi­jek ima­la iz­go­vor za­što joj kći ni­je do­ma

BEZ KONTAKATA Smiljanina uj­na Na­da Sa­bol go­di­na­ma ni­je raz­go­va­ra­la s Do­mi­ni­ći­ma

STAL­NO JE UPLAKANA Smiljana ne­ko­li­ko pu­ta ni­je mo­gla za­dr­ža­ti su­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.