EK: Hr­vat­sko gos­po­dar­stvo ne­će ras­ti 3,1 pos­to, us­po­rit će

24sata - - NEWS -

Zbog pro­mje­na Kaz­ne­nog za­ko­na nad­lež­nost za dje­lo za ko­je se te­re­ti sad je pod žu­pa­nij­skim su­dom, a ne op­ćin­skim, na ko­jem je Hor­va­tin­čić osu­đen, ka­zao je od­vjet­nik za­gre­bač­kog po­du­zet­ni­ka Bran­ko Ba­ica.

Kaz­nu od če­ti­ri go­di­ne i 10 mje­se­ci zbog iz­a­zi­va­nja mor­ske ne­sre­će u ko­joj su 2011. po­gi­nu­li Ta­li­ja­ni, Hor­va­tič­nić, po sve­mu su­de­ći, ne­će još slu­ži­ti. Za­dar­ski su­ci ko­ji su pre­gle­da­va­li pre­su­du pr­vos­tu­panj­skog su­da u Ši­be­ni­ku bi­li su sklo­ni po­t­vr­di­ti osu­đu­ju­ću pre­su­du. No ut­vr­di­li su da je žal­be­ni na­vod obra­ne, for­mal­ne pri­ro­de, po­sve os­no­van te bi sa­mo po­t­vr­đi­va­nje bi­lo u su­prut­nos­ti sa sud­skom prak­som, pi­še Ju­tar­nji. Kon­kret­no, pre­su­du su, na­vod­no, sru­ši­li jer zbog iz­mje­na Kaz­ne­nog za­ko­na, umjes­to Op­ćin­skog su­da tre­bao su­di­ti Žu­pa­nij­ski sud u Ši­be­ni­ku. Sa­mim tim, na­vo­di Ju­tar­nji, pred­met je do­vr­šen, a Hor­va­tič­nić je ne­pra­vo­moć­no osu­đen na ne­nad­lež­nom su­du. Za kaz­ne­no dje­lo za ko­je je op­tu­žen Hor­va­tin­čić Kaz­ne­nim za­ko­nom pre­dvi­đe­na je kaz­na za­tvo­ra u ras­po­nu od mi­ni­mal­ne tri go­di­ne do mak­si­mal­nih 12 go­di­na, a op­ćin­ski su­do­vi ne mo­gu su­di­ti kad je za­pri­je­će­na kaz­na ve­ća od 10 go­di­na.

- Op­ćin­ski sud u Ši­be­ni­ku tre­bao je pre­ki­nu­ti pos­tu­pak, pro­gla­si­ti se ne­nad­lež­nim i spis pre­da­ti vi­šem su­du - re­kao je za 24sa­ta po­čet­kom stu­de­nog od­vjet­nik Ba­ica.

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja (EK) sni­zi­la je pro­cje­ne ras­ta hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva u ovoj go­di­na na 2,9 pos­to s ra­ni­je pro­ci­je­nje­nih 3,1 pos­to zbog us­po­ra­va­nja ras­ta u glav­nim hr­vat­skim tr­go­vin­skim part­ne­ri­ma, a u slje­de­će dvi­je go­di­ne oče­ku­je se sna­žan rast inves­ti­ci­ja, re­kord­no ni­ska sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti i sna­žan pad jav­nog du­ga. EK na­vo­di i da će Hr­vat­ska ima­ti “umje­ren rast pod vanj­skim pri­tis­ci­ma”. (im)

Prav­na tra­ka­vi­ca tra­je od 2011., a ne na­zi­re se kraj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.