Za­šti­tar i po­li­ca­jac u ak­ci­ji, uhva­ti­li raz­boj­ni­ka u pljač­ki

24sata - - NEWS -

Bi­lo je straš­no, ču­la sam ga­la­mu i ni­sam htje­la iz­a­ći jer sam se upla­ši­la. Tuk­li su se od­mah iza ki­oska, ali lo­pov, na­sre­ću, ni­je sti­gao da­le­ko po­bje­ći.

Rek­la nam je to pro­da­va­či­ca u pe­kar­ni­ci ko­ja je ču­la tuč­nja­vu po­li­caj­ca, za­šti­ta­ra i raz­boj­ni­ka ko­ji je ju­čer uju­tro op­ljač­kao ki­osk uz pri­jet­nju oruž­jem. Ukrao je no­vac i ci­ga­re­te, a 39-go­diš­njeg pro­da­va­ča is­tu­kao. Ki­osk i pe­kar­ni­ca na­la­ze se na kri­ža­nju Uli­ce Iva­na

Lu­či­ća i Čiz­meč­ke uli­ce u Za­gre­bu. - Na­kon što je pre­tu­kao pro­da­va­ča na ki­osku, skre­nuo je u Čiz­meč­ku uli­cu, no pres­ti­gli su ga za­šti­tar i po­li­ca­jac - rek­la je pro­da­va­či­ca. Za­šti­tar je tad bio na pos­lu u Eu­ro­towe­ru na­su­prot ki­osku, kad je pri­mi­je­tio pljač­ku.

- Da, to je moj ko­le­ga Ma­ti­ja pri­sko­čio u po­moć - rek­la je ko­le­gi­ca. Po­li­ca­jac je uhi­tio raz­boj­ni­ka te je pri­ve­den na kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje. (žm)

Na­kon na­pa­da na pro­da­va­ča i pljač­ke ki­osk je ju­čer bio za­tvo­ren

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.