SU­SJE­DI U ŠO­KU: ‘ZBOG LJUBOMORE ČES­TO SE SVAĐAO SA SUPRUGOM’

24sata - - NEWS -

Straš­no! Nit­ko ne zas­lu­žu­je tak­vu smrt, ka­žu mje­šta­ni Pe­tro­va­ca ko­ji su i da­lje u šo­ku zbog sve­ga. Ina­če, Ani­ca Bu­ila je ima­la dva si­na iz pr­vo­ga bra­ka i dva si­na s osum­nji­če­nim Zo­ra­nom. On je, pre­ma na­vo­di­ma mje­šta­na ko­ji že­le os­ta­ti ano­nim­ni, na­vod­no bo­lo­vao od PTSP-a, a u do­mu je imao oruž­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.