Hr­vat­ska je si­gur­na, a 800 mla­dih krenulo u po­li­cij­sku ško­lu

24sata - - NEWS -

Mi­nis­tar unu­traš­njih pos­lo­va Da­vor Bo­ži­no­vić iz­ja­vio je ju­čer da je Hr­vat­ska jed­na od naj­si­gur­ni­jih tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja, te da je hr­vat­ska po­li­ci­ja učin­ko­vi­ta u ču­va­nju gra­ni­ca. - Hr­vat­ska u od­no­su na zem­lje u svom okru­že­nju naj­ma­nje osje­ća pri­ti­sak mi­gra­na­ta. U po­s­ljed­nje tri go­di­ne zna­čaj­no smo po­ve­ća­li broj mla­dih lju­di ko­ji ula­ze u sus­tav, pa je ove go­di­ne njih 800 krenulo u po­li­cij­sku ško­lu - re­kao je. (im)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.