HR­VAT­SKA NAFTA IZ SI­SKA IDE NA PRE­RA­DU U MAĐARSKU

24sata - - NEWS - Pi­še: IVAN PANDŽIĆ

Do­ga­đa se toč­no ono na što smo upo­zo­ra­va­li da će se do­go­di­ti pri­je pet go­di­na, ali su nas ne­ki sma­tra­li lu­đa­ci­ma.

Ka­že nam to Pre­drag Se­ku­lić, čel­nik sin­di­ka­ta No­va So­li­dar­nost, ko­ji se bo­rio za op­s­ta­nak Ini­ne ra­fi­ne­ri­je naf­te u Si­sku. Nafta ko­ja se cr­pi u hr­vat­skim na­la­zi­šti­ma i ko­ja je do­sad bi­la pre­ra­đi­va­na u toj ra­fi­ne­ri­ji sad se pu­ni u Ja­na­fo­ve sprem­ni­ke u Si­sku. A on­da će pr­vi put bi­ti pos­la­na naf­to­vo­dom te hr­vat­ske dr­žav­ne tvrt­ke na pre­ra­du u MOL-ovu mađarsku ra­fi­ne­ri­ju Da­nu­be u Sza­zha­lom­bat­ti. Ina nam je po­t­vr­di­la da kre­će pri­je­voz, ali ni­su nam od­go­vo­ri­li ko­je ko­li­či­ne pla­ni­ra­ju u bu­duć­nos­ti sla­ti na pre­ra­du u Mađarsku.

- Kao što smo ti­je­kom ove go­di­ne iz Ra­fi­ne­ri­je naf­te Si­sak pre­vo­zi­li ma­nje ko­li­či­ne si­ro­ve naf­te u Ra­fi­ne­ri­ju naf­te Ri­je­ka te u Ra­fi­ne­ri­ju naf­te Da­nu­be u Sza­zha­lom­bat­ti, ta­ko u stu­de­nom i pro­sin­cu pla­ni­ra­mo prob­no pre­ves­ti si­ro­vu naf­tu sus­ta­vom Ja­na­fa iz Si­ska u Ra­fi­ne­ri­ju naf­te Da­nu­be. Ovi­me će­mo is­pi­ta­ti teh­nič­ke, lo­gis­tič­ke i ko­mer­ci­jal­ne as­pek­te na­kon što je omo­gu­ćen pri­hvat naf­te u Ja­na­fo­vu sus­ta­vu na lo­ka­ci­ji Si­sak - rek­li su nam iz Ine. Se­ku­lić, ko­ji je do­bio ot­kaz u Ini zbog svog dje­lo­va­nja, ka­že da je na­kon lanj­ske od­lu­ke o ga­še­nju ra­fi­ne­ri­je to oče­ki­van po­tez.

- Ra­di se oti­ma­nju naf­te - sma­tra.

JANAF DR­ŽAV­NA KOM­PA­NI­JA OMOGUĆILA JE PRI­HVAT U SI­SKU ZA DALJ­NJI PRI­JE­VOZ

Go­diš­nje se u Si­sku pre­ra­đi­va­lo 700.000 to­na naf­te, a sad je to­me kraj. Da se ra­di o kva­li­tet­noj i jef­ti­noj naf­ti, ka­že nam i biv­ši di­rek­tor Ine Da­vor Štern. Ina ima sta­re, jef­ti­ne kon­ce­si­je za cr­pi­li­šta. Ona je po­god­na za ben­zin i mo­že se mi­je­ša­ti s te­škom, lo­ši­jom naf­tom. I on se pi­ta za­što naf­to­vod ni­je os­po­sob­ljen da se nafta odve­ze na pre­ra­du u Ri­je­ku. Ova­ko nafta na­kon pres­tan­ka pre­ra­de u Si­sku ne­ma gdje osim u Mađarsku ili Sr­bi­ju.

- Ako MOL ove go­di­ne ne do­ne­se od­lu­ku o ulaganju u ra­fi­ne­ri­ju u Ri­je­ku, to zna­či da će i ona sli­je­di­ti sud­bi­nu Si­ska - ka­že Štern. Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke ka­že nam da Ina ne tre­ba do­zvo­lu za prob­ni iz­voz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.