Pe­trov op­tu­žio Vla­du da pu­ne pro­ra­čun sa­mo iz dže­po­va gra­đa­na

24sata - - NEWS -

Mos­to­vac Bo­žo Pe­trov op­tu­žio je Vla­du da pro­ra­čun sa­mo pu­ni iz dže­po­va gra­đa­na te da ne ja­ča stra­te­ške gos­po­dar­ske gra­ne.

- Pri­ho­di dr­ža­ve po­ve­ća­ni su za 30 mi­li­jar­di ku­na u 3 go­di­ne ko­ji su uze­ti od gra­đa­na i po­tro­še­ni su, a da ne zna­mo ka­ko. Dr­ža­va za HDZ-ove vla­da­vi­ne tro­ši go­to­vo 147 mi­li­jar­di ku­na na se­be, a star­ta­la je sa 110 mi­li­jar­di ku­na. Opet slu­ša­mo pri­če kao i 2008. i 2009. da se ni­šta ne­će do­go­di­ti - ka­zao je. (sk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.