Ku­na sto­ji po­la li­tre eko­lo­ški pro­izve­de­nog ek­s­tra dje­vi­čan­skog mas­li­no­va ulja

24sata - - JA, POTROŠAČ -

U do­broj go­di­ni Vu­ku­ši­ći ube­ru do 20 to­na maslina i pro­izve­du oko 2500 li­ta­ra ek­s­tra dje­vi­čan­skog ulja. Mas­li­nik je na te­re­nu gdje je od­nos zem­lje i ka­me­na po­la-po­la što je ide­al­no za uz­goj mas­li­ne. Uz to, mi­je­ša­ju se me­di­te­ran­ska i kon­ti­nen­tal­na kli­ma pa su plo­do­vi ve­li­ki i zdra­vi. Ima­ju pet so­ra­ta: obli­cu, drob­ni­cu, le­ći­no i pen­do­li­no, od ko­jih ra­de ulje, a plo­do­ve as­co­la­ne kon­zer­vi­ra­ju. Po­la li­tre ulja pro­da­ju po 100, a 0,25 li­ta­ra za 67 ku­na. - Ove je go­di­ne maslina iz­nim­no zdra­va. Ni­je bi­lo mu­ši­ce i os­ta­lih na­met­ni­ka, ali je cvat­nja kas­ni­la. Cvi­je­ta je bi­lo pu­no, no u to su vri­je­me tem­pe­ra­tu­re bi­le vi­še od 30 stup­nje­va pa je oplod­nja bi­la sla­bi­ja. Plo­da ni­je pu­no, ali je kva­li­te­tan - ka­že Ju­re. Mas­li­nik po­sje­ću­ju i tu­ris­ti ka­ko bi uži­va­li u autoh­to­nim pro­izvo­di­ma. Uma­ka­ti do­ma­ći kruh is­pod pe­ke i ko­ma­di­će mla­dog si­ra u ek­s­tra dje­vi­čan­sko ulje li­jek je za “du­šu i ti­lo”. Po­se­ban je gušt i ma­za­ti kruh do­ma­ćim na­ma­zi­ma od eko­lo­ški pro­izve­de­ne mas­li­ne s ma­lo sen­fa, so­li i ek­s­tra dje­vi­čan­skog ulja. Ju­re ra­do ka­že ka­ko je lo­za po­put že­ne, a maslina po­put maj­ke:

- Lo­za tra­ži nje­gu. Ko­li­ko se oko nje za­ba­viš, to­li­ko će ti uz­vra­ti­ti. Maslina je ‘ma­ter’. Mo­žeš joj i du­lje ne do­la­zi­ti, ali ne­će te za­bo­ra­vi­ti!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.