NE DIRAJTE ĐACIMA SLO­BOD­NE SUBOTE

NIT­KO NI­JE ZA­DO­VO­LJAN Sin­di­ka­ti po­ru­ču­ju ka­ko ne­će pris­ta­ti na ni­šta ma­nje od 6,11 pos­to te da su ra­zo­ča­ra­ni sta­vo­vi­ma mi­nis­ta­ra ra­da i fi­nan­ci­ja

24sata - - NEWS - Pi­šu: NIKOL ZAGORAC, ANA DASOVIĆ

Vla­da nu­di ni­šta i mo­žda ni­šta ili u broj­ka­ma nu­la i nu­la. No 5000 pro­s­vjed­ni­ka u sri­je­du jas­no po­ka­zu­je ra­di li se ov­dje sa­mo o zah­tje­vi­ma sin­di­ka­ta ili svih za­pos­le­nih u od­go­ju i obra­zo­va­nju, po­ru­či­li su ju­čer sin­di­kal­ni čel­ni­ci.

Pro­s­vje­ta­ri su ta­ko uš­li u 20. dan štrajka po­ru­ču­ju­ći ka­ko ih ne za­ni­ma­ju ko­ali­cij­ski do­go­vo­ri o dr­ža­nju fo­te­lja. Bro­je­vi ko­ji se ne spu­šta­ju is­pod 95 pos­to za­pos­le­nih u ško­la­ma ko­ji štraj­ka­ju po­ka­zu­ju da nas­tav­ni­ci ne že­le odus­ta­ti od bor­be za svoj po­lo­žaj, rek­la je Sa­nja Šprem, predsjedni­ca Sin­di­ka­ta hr­vat­skih uči­te­lja. Do­da­la je i ka­ko i da­lje ima­ju po­dr­šku ro­di­te­lja te da je ovaj štrajk “na­da građanima da je napokon net­ko us­tra­jan u bor­bi za svo­ja pra­va”.

No me­đu ro­di­te­lji­ma i uče­ni­ci­ma sve je ve­će nes­trp­lje­nje zbog ne­iz­vjes­ne si­tu­aci­je. S ob­zi­rom na to da su već pre­ma­še­ne “ru­pe” u oba­vez­noj nas­tav­noj sat­ni­ci, nas­ta­va će se mo­ra­ti odra­đi­va­ti po ne­kom od mo­de­la ko­je je po­nu­di­lo Mi­nis­tar­stvo znanosti i obra­zo­va­nja. U na­šoj an­ke­ti pro­ve­de­noj na web stra­ni­ci 24sa­ta, 50 pos­to onih ko­ji su od­go­vo­ri­li is­tak­nu­li su pro­du­lje­nje škol­ske go­di­ne kao naj­bo­lju op­ci­ju. Ro­di­te­lji pri­tom is­ti­ču ka­ko po­dr­ža­va­ju štrajk nas­tav­ni­ka, no da ne­će is­po­što­va­ti na­dok­na­de ako se bu­du pok­la­pa­le s praz­ni­ci­ma. Uče­ni­ci u ve­ći­ni is­ti­ču ka­ko ne že­le odra­đi­va­nje nas­ta­ve su­bo­tom i po­ru­ču­ju: “Po­štu­je­mo va­še pra­vo na štrajk, ali po­štuj­te i vi naš od­mor!”. Mi­nis­tri­ca Bla­žen­ka Div­jak ju­čer je u Bruxel­le­su pred­stav­lja­la pri­ori­te­te Hr­vat­ske ti­je­kom pred­sje­da­nja EU. Ne­ki od njih su i re­for­ma obra­zo­va­nja te nas­tav­ni­ci bu­duć­nos­ti. Oni pak po­ru­ču­ju: “Štraj­ka­mo do Bo­ži­ća, ali ne zna­mo ko­jeg!”.

Go­to­vo 5000 uči­te­lja i nas­tav­ni­ka doš­lo je na pro­s­vjed u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.