‘NATO umi­re zbog Trum­pa’

JAČAJMO EU SNA­GE Fran­cu­ski pred­sjed­nik sma­tra da je Trump iz­a­zvao ‘mo­žda­nu smrt’ NATO-a, a za BiH tvr­di da je tem­pi­ra­na bom­ba ko­ja ot­ku­ca­va na gra­ni­ca­ma Hr­vat­ske

24sata - - NEWS - Pi­še: BORIS RAŠETA, EMIRAT ASIPI

Ame­rič­ki ne­dos­ta­tak vo­lje da brani Eu­ro­pu do­veo je EU do ru­ba po­no­ra, re­kao je fran­cu­ski pred­sjed­nik do­da­ju­ći ka­ko je okre­ta­nje le­đa Kur­di­ma u Si­ri­ji bio ja­san znak pov­la­če­nja. Trump je, na­ime, Er­do­ga­nu “za­pri­je­tio” na ne odveć oz­bi­ljan na­čin, što su svi shva­ti­li kao pre­šut­ni bla­gos­lov za nas­ta­vak tur­ske in­ter­ven­ci­je u Si­ri­ji.

Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje no­vi­na­ra lis­ta Elysee vje­ru­je li još u dje­lo­tvor­nost Član­ka 5 Sta­tu­ta NATO-a, pre­ma ko­je­mu su sve čla­ni­ce NATO-a duž­ne pri­te­ći u po­moć onoj čla­ni­ci sa­ve­za ko­ja je na­pad­nu­ta, Ma­cron je re­kao: “Ne znam, ali što će su­tra zna­či­ti Čla­nak 5?”. Naj­važ­ni­ji raz­log pro­mje­ne od­no­sa u sa­ve­zu i od­no­sa iz­me­đu ze­ma­lja sa­vez­ni­ca le­ži u čud­no­va­tu i neo­bjaš­nji­vu po­na­ša­nju Do­nal­da Trum­pa, ko­ji se ni­je li­bio iz­ja­va pre­ma ko­ji­ma je NATO ne­po­tre­ban, ali je od svih ze­ma­lja čla­ni­ca ipak tra­žio po­ve­ća­nje pro­ra­čun­skih iz­dva­ja­nja za voj­ni sa­vez do vi­si­ne dva pos­to pro­ra­ču­na. Eu­ro­pa se sad pr­vi put u mo­der­noj po­vi­jes­ti ba­vi ame­rič­kim pred­sjed­ni­kom Trum­pom, ko­ji “ne di­je­li na­šu ide­ju o eu­rop­skom pro­jek­tu”, sma­tra Ma­cron. Ma­cron je ta­ko­đer u in­ter­v­juu The Eco­no­mis­tu oci­je­nio da je Bos­na i Her­ce­go­vi­na tem­pi­ra­na bom­ba ko­ja ‘ku­ca tik uz Hr­vat­sku’ zbog po­vrat­ka dži­ha­dis­tič­kih rat­ni­ka.

- Ne že­lim ni­jed­nog no­vog čla­na dok ne re­for­mi­ra­mo sa­mu Eu­rop­sku uni­ju - re­kao je fran­cu­ski pred­sjed­nik.

SA­VEZ NA APA­RA­TI­MA

TRUMP: NATO JE ZASTARI0. ILI NI­JE

ŠARA Ame­rič­ki pred­sjed­nik je 2017. re­kao da je NATO zas­ta­rio i da je su­vi­šan, a on­da pro­mi­je­nio miš­lje­nje. Sad mu je opet okre­nuo le­đa...

MA­CRON: NATO JE KAO MUŠKETIRI

SVI ZA JED­NOG Kič­ma sna­ge NATO sa­ve­za le­ži u član­ku pre­ma ko­je­mu je na­pad na jed­nu čla­ni­cu na­pad na sve. Ako to­ga ne­ma, ne­ma ni NATO-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.