Po­li­ci­ja u Za­gre­bu za­pli­je­ni­la vi­še od 4 kg he­ro­ina

24sata - - NEWS -

Za­gre­bač­ka po­li­ci­ja za­pli­je­ni­la je vi­še od če­ti­ri ki­lo­gra­ma he­ro­ina u ak­ci­ji na za­gre­bač­koj Treš­njev­ci.

- Sta­tis­tič­ki gle­da­no, ovo je dru­ga naj­ve­ća zap­lje­na na po­dru­čju Hr­vat­ske - re­če­no je ju­čer na j kon­fe­ren­ci­ji u Po­li­cij­skoj upra­vi za­gre­bač­koj. Po­li­cij­ska ak­ci­ja po­če­la je u uto­rak na­kon što je kod mu­škar­ca (51) pro­na­đe­no ne­što ma­nje od gra­ma ko­ka­ina. Na­kon to­ga pre­tra­gom nje­go­ve ku­će pro­na­đe­no je 38 gra­ma he­ro­ina, a čak 4,25 kg he­ro­ina u 17 vre­ći­ca, po­li­caj­ci su pro­naš­li u sje­da­lu mo­to­cik­la par­ki­ra­nog u ga­ra­ži. (nz)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.