Uta­jio mi­li­ju­ne: Uhi­ćen pre­va­rant s Eu­ro­plo­ve tje­ra­li­ce

24sata - - NEWS -

Po­li­caj­ci su ju­čer oko 10 sa­ti u Crik­ve­ni­ci uhi­ti­li Da­ri­ja Hor­va­ta (35) za ko­jim je bi­la na sna­zi me­đu­na­rod­na po­tra­ga, kao i europ­ski uhid­be­ni na­log. Sum­nji­če ga za po­či­nje­nje vi­še kaz­ne­nih dje­la gos­po­dar­skog kri­mi­na­li­te­ta u sas­ta­vu zlo­či­nač­kog udru­že­nja ko­je je or­ga­ni­zi­rao i vo­dio te je ta­ko ošte­tio dr­žav­ni pro­ra­čun za vi­še od 7 mi­li­ju­na ku­na. (mt)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.