DO­BAR PO­SAO U SPLI­TU ‘NI­SU SMJE­LI ODB ČEKIĆ PRI­LI­KOM B

24sata - - NEWS - Pi­šu: M. MATANA, B. BLOTNEJ

Na­čin na ko­ji su pro­va­li­li i ukra­li stva­ri iz zla­tar­ni­ce u Spli­tu ima ne­ke pot­pi­se Pink Pan­t­he­ra. Ni­su priv­la­či­li pu­no po­zor­nos­ti, sve su oba­vi­li br­zo i zna­li su što ra­de, rek­la nam je Oli­ve­ra Ćir­ko­vić, ne­ka­daš­nja še­fi­ca jed­nog ogran­ka te svjet­ski poz­na­te ban­de lo­po­va.

Proš­la su dva da­na na­kon jed­ne od naj­ve­ćih pro­va­la na split­skom po­dru­čju. Po­li­cij­ski is­tra­ži­te­lji su u zla­tar­ni­ci Đo­nlić po­nov­no raz­go­va­ra­li s vlas­ni­kom po­ku­ša­va­ju­ći pri­ku­pi­ti sve mo­gu­će in­for­ma­ci­je. Jer tro­ji­ca ma­ski­ra­nih pro­fe­si­ona­la­ca od­ni­je­li su iz zla­tar­ni­ce na vr­hu Bo­san­ske uli­ce, u sa­mom sre­di­štu Spli­ta, pli­jen vri­je­dan naj­ma­nje dva mi­li­ju­na ku­na. Ta­ko ba­rem tvr­di vlas­nik. Uze­li su vi­še od se­dam ki­lo­gra­ma zlat­nog i sre­br­nog na­ki­ta te ne­što go­to­vi­ne.

POMNO IZ­RA­ĐE­NE ‘TOR­BE’

Po­dig­nu­li su ro­lo vra­ta kao da ula­ze u vlas­ti­tu ku­ću i po­tom ma­co­lom, ve­li­kim če­ki­ćem, raz­bi­li stak­lo na ulaz­nim vra­ti­ma. Iako se alarm upa­lio, tre­ba­lo im je ne­što vi­še od 60 se­kun­di da “po­čis­te” sve vri­jed­no iz zla­tar­ni­ce. Tro­ji­ca ma­ski­ra­nih mu­ška­ra­ca su se u ma­lom pros­to­ru sna­la­zi­li iz­vr­s­no, ni­je bi­lo nes­po­ra­zu­ma ni­ti spo­ti­ca­nja, po­sao je bio do­bro po­di­je­ljen. Oči­gled­no su već sve zna­li te su u ve­li­ke tor­be, s ko­ji­ma su doš­li, na­tr­pa­li zlat­ni­nu i po­bje­gli.

NE­MA SUDARANJA Svat­ko od tri pro­val­ni­ka is­praz­nio je svoj dio. Bi­li su uigra­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.