‘Da je me­ni u ži­vo­tu do­bit sed­mi­cu na lo­tu’

24sata - - NEWS -

POZITIVA

Pe­vec će, ako do­bi­je jac­k­pot, opet po­kre­nu­ti biz­nis Ni­kad ni­sam bio koc­kar. Za­pra­vo ni­sam ni znao is­pu­ni­ti lis­tić lu­tri­je, no za tu ci­je­nu ka­ve ili ruč­ka od­lu­čio sam is­ku­ša­ti sre­ću, re­kao nam je Zdrav­ko Pe­vec, ne­kad je­dan od naj­bo­ga­ti­jih Hr­va­ta.

Nje­ga su, pri­je ne­ko­li­ko da­na, sni­mi­li za pul­tom Hr­vat­ske lu­tri­je u jed­nom tr­go­vač­kom cen­tru u Za­dru. Lju­de je iz­ne­na­di­la

Pe­ve­co­va skrom­nost i že­lja da mu u us­pje­hu po­mog­ne lis­tić.

- U toj mo­joj bor­bi stra­da­lo mi je zdrav­lje. Sad mi je os­ta­la sa­mo vje­ra u Bo­ga i ne­što sre­će pa mo­žda i osvo­jim ne­što - re­kao je Pe­vec i do­dao da ci­lja na Eu­ro­jac­k­pot ko­ji se iz­vla­či pet­kom. Even­tu­al­ni zgo­di­tak is­ko­ris­tio bi za no­vu pos­lov­nu pri­li­ku. Ka­že, us­pjeh mu je u ge­ni­ma. (bb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.