ACITI BIJEGA’ ČLA­NO­VI BAN­DE SU I HR­VA­TI, HARAJU PO CI­JE­LOM SVI­JE­TU...

24sata - - NEWS -

tvo­ri­li ro­lo vra­ta, da bi po­tom po­bje­gli pre­ma Bo­san­skoj uli­ci. Ina­če, u Spli­tu su dvi­je zla­tar­ni­ce is­tog pre­zi­me­na ko­je vo­de bra­ća. Ova op­ljač­ka­na je no­vi­ja, na­la­zi se u cen­tru te su pljač­ka­ši vje­ro­jat­no ima­li vo­zi­lo za bi­jeg. Vje­ro­jat­no ne bi da­le­ko tr­ča­li po grad­skim ka­la­ma, iako u to vri­je­me on­dje ne­ma pu­no pro­laz­ni­ka. Na vr­hu uli­ce pos­to­ji dru­ga ka­me­ra jer je u de­se­tak me­ta­ra smje­šte­no još ne­ko­li­ko tr­go­vi­na na­ki­tom. Pos­to­ji sum­nja ka­ko su da­ni­ma iz­vi­đa­li ne­ma­ski­ra­ni pa is­tra­ži­te­lji pro­vje­ra­va­ju i nju. Pi­ta­nje je i ka­ko će “uto­pi­ti” pli­jen. Vlas­nik zla­tar­ni­ce upo­zo­rio je ko­le­ge da bu­du oprez­ni pri­li­kom kup­nje ro­be sum­nji­vog po­dri­je­tla. Ni­su bi­li osi­gu­ra­ni, a na­vod­no su pre­mi­je osi­gu­ra­nja to­li­ko vi­so­ke da bi pla­ća­nje ugro­zi­lo pos­lo­va­nje. Ova­ko je ci­je­la šte­ta pa­la na le­đa vlas­ni­ka. Na­rav­no, ako se pro­val­ni­ci ne pro­na­đu.

Dva raz­boj­ni­ka upa­la su u lis­to­pa­du 2017. u tr­go­vi­nu sa­to­vi­ma Kro­na u City Cen­tru One West u Za­gre­bu. Je­dan je če­ki­ćem raz­bio iz­lo­ge i uze­li su sa­to­ve vri­jed­ne ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na

Ban­da Pink Pan­t­her ukra­la je di­ja­man­te i na­ki­te iz ko­lek­ci­je ka­tar­skog še­ika Ha­ma­da bin Ab­dul­la­ha al-Ta­ni­ja u Du­žde­voj pa­la­či u Ve­ne­ci­ji. Hr­vat­ska je Ita­li­ji iz­ru­či­la tri osum­nji­če­ni­ka

Zbog kra­đe dra­gu­lja i sa­to­va iz tr­go­vač­kog cen­tra u Du­ba­iju 2007., u 2014. je uhi­ćen Sr­bin. Služi 10 go­di­na za­tvo­ra

Lo­pov je 19. lis­to­pa­da iz tr­go­vi­ne Kro­na u split­skom City Cen­tru One ukrao sa­to­ve od 1,6 mil. kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.