MISKICA JE POSTOVALA CI­JE­LA POSADA BRO­DA

24sata - - PANORAMA - Pi­še: DE­NIS MAHMUTOVIĆ

Proš­lo je vi­še od 40 da­na od ha­va­ri­je Bo­ur­bon Rho­dea. Vi­še od 40 da­na Ma­ri­ja­na Mi­škić če­ka po­vra­tak mu­ža iz div­ljeg oce­ana, a jav­nost i da­lje tra­ži od­go­vo­re na go­ru­ća pi­ta­nja o ovoj tra­ge­di­ji.

24sa­ta su u kon­tak­tu s Ele­nom Ko­no­va­len­ko, ukra­jin­skom li­ječ­ni­com i suprugom Dmi­tra Mar­čen­ka, čla­na po­sa­de Bo­ur­bon Rho­dea i jed­nog od tro­ji­ce spa­še­nih sret­ni­ka. Po­nu­di­la nam je od­go­vo­re na neo­d­go­vo­re­na pi­ta­nja, opi­sa­la ho­ror kroz ko­ji je pro­šao nje­zin muž i da­la uvid u nji­hov ži­vot na­kon tra­ge­di­je. Su­prug, ka­ko nam je rek­la, još ni­je spre­man na raz­go­vor. - Ovo je bio nje­gov pr­vi po­sao s Bo­ur­bo­nom. Od­lu­čio je ra­di­ti za tu tvrt­ku jer, pre­ma ugo­vo­ru, ni­je bi­lo ri­zi­ka od po­ta­pa­nja bro­da. Ta­ko­đer, Bo­ur­bon je na gla­su kao svjet­ski poz­na­ta tvrt­ka ko­ja

‘SVI SU GA POŠTOVALI’

bri­ne o svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma i nji­ho­voj opre­mi, kao i o oprem­lje­nos­ti i teh­nič­kim uvje­ti­ma na bro­du. Osim to­ga, stro­go nad­zi­ru ime­no­va­nje is­kus­nih i kva­li­fi­ci­ra­nih za­pos­le­ni­ka na za­po­vjed­ne po­lo­ža­je. Nji­ho­vi bro­do­vi su na gla­su kao naj­si­gur­ni­ji bro­do­vi ko­ji ne idu na du­go­traj­ne i opas­ne plo­vid­be - po­či­nje svo­ju pri­ču Ele­na.

- S ka­pe­ta­nom Mi­ški­ćem ra­dio je sa­mo je­dan mje­sec jer je Di­no sti­gao na brod u ruj­nu, a moj muž je ta­mo bio od ko­lo­vo­za. Di­no je s po­sa­dom raz­go­va­rao na ru­skom, a od­nos me­đu nji­ma bio je vr­lo do­bar. Ni­je bi­lo ni­kak­vih su­ko­ba iz­me­đu po­sa­de i ka­pe­ta­na. Iako ga ni­su poz­na­va­li ot­pri­je, ci­je­la posada ga je po­što­va­la i on je po­što­vao njih do­da­je Ele­na.

U kon­tak­tu je s Di­no­vom že­nom Ma­ri­ja­nom od 3. lis­to­pa­da. U ime svo­je­ga

“BROD NA KO­JE­MU SU PLOVILI NI­JE BIO PRO­PIS­NO ODRŽAVAN NI KVALITETNO POPRAVLJEN”

Ele­na Ko­no­va­len­ko, su­pru­ga jed­nog od pre­ži­vje­lih bro­do­lo­ma­ca

mu­ža joj je od­go­va­ra­la na sva pi­ta­nja, a po­s­ljed­nji put su se ču­le 9. lis­to­pa­da. Upi­ta­li smo je je­su li Di­no i posada u iče­mu po­gri­je­ši­li.

KATASTROFA­LNO STA­NJE

- Sve je bi­lo po pra­vi­li­ma - od­go­vo­ri­la je Ele­na. Za­što je on­da brod po­to­nuo?

- Za­to što ni­je bio pro­pis­no održavan i kvalitetno popravljen ka­že nam že­na spa­še­nog po­mor­ca. Iz­vje­štaj pred teh­nič­ki pre­gled u Ni­ge­ri­ji ot­krio je u kak­vom je lo­šem sta­nju bio brod. Struč­nja­ci se sla­žu da je bio u ka­tas­tro­fal­nom sta­nju, a sve se ni­ka­ko ni­je mo­glo po­pra­vi­ti za ma­nje od dva tjed­na, ko­li­ko je ta­mo bio. Za pot­pu­ni re­mont tre­ba­la su mu i dva mje­se­ca.

RUZINAVI BROD Obi­telj Di­na Mi­ški­ća i da­lje ne gu­bi na­du u Di­nov po­vra­tak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.