RUSI SU OK DOK NE DA­JU VUČIĆU RAKETE KO­JE GAĐAJU ZA­GREB

24sata - - PANORAMA - IGOR ALBORGHETT­I

Ru­ski ve­le­pos­la­nik u Hr­vat­skoj, Anvar Azi­mov, sim­pa­ti­čan je čo­vjek i is­ku­san di­plo­mat, sta­re, oz­bilj­ne ško­le ko­ji se ja­ko tru­di po­ka­za­ti ka­ko je služ­be­na Mo­sk­va nak­lo­nje­na Hr­vat­skoj. I kad se za­gre­be po po­vr­ši­ni, ta­ko i iz­gle­da. Ru­ske ban­ke, po­go­to­vo one ko­je njež­no kon­tro­li­ra Krem­lj (a ko­je ne kon­tro­li­ra?!), ulo­ži­le su na­por i po­mo­gle sa­ni­ra­ti sru­še­ni To­do­ri­ćev Agro­kor, mo­žda naj­važ­ni­ji pro­jekt Plen­ko­vi­će­ve vla­de. Rusi stal­no raj­ca­ju do­ma­će i stra­ne ki­bi­ce­re ka­ko bi ot­ku­pi­li MOL-ove vlas­nič­ke udje­le u Ini (kao da os­ta­tak u Bu­dim­pe­šti, za­pra­vo, ni­je pod nji­ho­vom kon­tro­lom). Mo­sk­va dis­tri­bu­ira i ve­ći­nu zem­nog pli­na na hr­vat­sko tr­ži­šte. Mr­tvi-hlad­ni su zbog grad­nje LNG ter­mi­na­la na Kr­ku, ko­ji će, ka­žu na­ši, di­ver­si­fi­ci­ra­ti iz­vo­re pli­na. Čak ih i ne ner­vi­ra po­seb­na Plen­ko­vi­će­va nak­lo­nost vla­di u Ki­je­vu, ko­ja se bo­ri pro­tiv ru­ske anek­si­je Kri­ma i oku­pa­ci­je is­toč­nog di­je­la zem­lje. Rusi su, dak­le, OK. Baš ona­ko ka­ko to čes­to po­nav­lja am­ba­sa­dor Azi­mov. I on­da ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin spus­ti u Be­ograd, u kri­lo frustriran­og četničkog šegrta, naj­mo­der­ni­ji pro­tuz­rač­ni sus­tav S-400, ko­ji stu­bo­kom mi­je­nja stra­te­šku rav­no­te­žu iz­me­đu Sr­bi­je i Hr­vat­ske. Da ne bu­de za­bu­ne, rakete sus­ta­va S-400 do­se­žu ne­bo nad Za­gre­bom i ve­ći­nu zrač­nog pros­to­ra u Hr­vat­skoj. To ni­je pos­tu­pak pri­ja­telj­ske vla­de, to je po sve­mu pri­zem­na pro­vo­ka­ci­ja u tre­nut­ku u ko­jem je NATO, ka­ko je to ju­čer opi­sao fran­cu­ski pred­sjed­nik Ma­cron, za­pao u sta­nje mo­žda­ne smr­ti. I os­ta­je otvo­re­no pi­ta­nje ho­će li Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve s Trum­pom, nas­ta­vio je Ma­cron, sta­ti iza svo­jih sa­vez­ni­ka u NATO-u. I iza Hr­vat­ske. Fran­cu­ski pred­sjed­nik oz­bilj­no ka­že da je doš­lo vri­je­me no­ve pro­cje­ne stvar­nos­ti Sje­ver­no­atlant­skog sa­ve­za i ša­lje go­to­vo bla­sfe­mič­nu po­ru­ku ka­ko je Eu­ro­pa na ru­bu po­no­ra jer ni­je u sta­nju kon­tro­li­ra­ti svo­ju sud­bi­nu. Ako se ne poč­ne po­na­ša­ti kao glo­bal­ni igrač. Mi u Hr­vat­skoj ima­mo lo­ša is­kus­tva s Eu­ro­pom iz 1991. Ni­je to la­ko za­bo­ra­vi­ti.

U KRI­LO FRUSTRIRAN­OG ČETNIČKOG ŠEGRTA SPUSTILI SU RAKETE DOMETA 400 KM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.