.

24sata - - PANORAMA -

OPRE­MA U BRO­DU BI­LA JE NEUPOTREBL­JIVA

KRAH KO­MU­NI­KA­CI­JE Di­no je bro­do­lom­ci­ma dao ure­đaj za ra­dij­sko po­zi­ci­oni­ra­nje u slu­ča­ju opas­nos­ti (EPIRB), ali iz­gu­bi­li su ga zbog vr­lo ja­kih va­lo­va. Sa­te­lit­ski te­le­fon odav­no ni­je ra­dio jer se pok­va­rio već dru­gog da­na na oce­anu

PO­MOĆ IM NE NU­DE, A ODŠTETU NE ŽE­LE DA­TI

LOŠ TRETMAN U Ukra­ji­ni, na­kon spa­ša­va­nja, Dmi­tra Mar­čen­ka i os­ta­le bro­do­lom­ce do­če­kao je hla­dan tuš. Nit­ko im ni­je po­nu­dio psi­ho­lo­šku po­moć na­kon tra­ge­di­je, a osi­gu­ra­va­ju­ća tvrt­ka im od­bi­ja is­pla­ti­ti odštetu - jer su pre­ži­vje­li

OD TRA­GE­DI­JE OBI­TE­LJI LAŽ­NO OPTUŽIJU

ME­DIJ­SKI LINČ Ele­na Ko­no­va­len­ko ka­že da su u Ukra­ji­ni bi­li iz­vrg­nu­ti laž­nim vi­jes­ti­ma u ko­ji­ma ih se op­tu­ži­va­lo da su od­bi­li ko­mu­ni­ci­ra­ti s rod­bi­nom os­ta­le po­sa­de i da su na Mar­ti­niqu­eu na­kon ne­sre­će os­ta­li ka­ko bi se od­ma­ra­li i uži­va­li

IS­TRA­GA TRE­BA OT­KRI­TI JE LI SMIO PLO­VI­TI

OD­GO­VOR­NOST TVRT­KE S ob­zi­rom na to da se struč­nja­ci sla­žu da je brod bio u ka­tas­tro­fal­nom sta­nju i da ni u ko­jem slu­ča­ju ni­je smio ta­kav is­plo­vi­ti na ta­ko zah­tjev­nu plo­vid­bu, pos­tav­lja se pi­ta­nje ko­li­ka je toč­no od­go­vor­nost Bo­ur­bon Rho­dea. Is­tra­ga će po­ka­za­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.