SU­DO­KU

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

KA­KO IGRA­TI: Rje­še­nje na­grad­nog Su­do­kua (oz­na­čen je žu­tom bo­jom) skri­va se na slo­vi­ma u po­seb­no oz­na­če­nim po­lji­ma. Broj­ke pos­lo­že­ne pre­ma abe­ced­nom re­dos­li­je­du da­ju do­bit­nu kom­bi­na­ci­ju, ko­ju pri­dru­že­nu ključ­noj ri­je­či SU­DO­KU, npr. SU­DO­KU 9725, tre­ba pos­la­ti da­nas do po­no­ći na naš SMS broj 60024. Ci­je­na SMS-a je 2,40 kn s PDV-om. Pri­ja­vom toč­nog rje­še­nja mo­že­te osvo­ji­ti vri­jed­nu na­gra­du. Ope­ra­tor us­lu­ga s do­da­nom vri­jed­nos­ti: IT je­dan d.o.o., 062/700700/od­ja­va=stop

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.