PO­ŠA­LJI­TE VIC I OSVO­JI­TE 500 KU­NA!

VIC DA­NA SA­VJET NEZNALICI

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

REVNI PO­LI­CA­JAC

Uve­den je po­li­cij­ski sat i za­po­vjed­nik po­li­ci­je na­re­di: - Ko­ga na ces­ti vi­di­te pos­li­je 22 h, slo­bod­no ga us­tri­je­li­te. U 21 sat, po­li­ca­jac ugle­da pro­laz­ni­ka, iz­va­di pi­štolj i za­pu­ca na nje­ga. Za­po­vjed­nik će:

- Pa što je te­bi, za­što pu­caš, tek je 21 h?

- Eh, znam ja gdje taj sta­nu­je, ne­ma šan­se da stig­ne ku­ći do 22 sa­ta.

PRO­BLEM

Doš­la ne­ka že­na kod psi­hi­ja­tra i ka­že:

- Dok­to­re, u po­s­ljed­nje vri­je­me nit­ko mi ne vje­ru­je. A dok­tor će:

- Ma daj­te!?

RAČUNICA

Do­šao Mu­jo u tr­go­vi­nu ku­pi­ti kre­mu za sun­ča­nje.

- Ko­li­ko ko­šta? - upi­ta Mu­jo. - Sto ku­na je ova sa za­štit­nim fak­to­rom 50 - od­go­vo­ri tr­gov­ki­nja.

- On­da ću ra­di­je uze­ti tri jo­gur­ta - do­sje­ti se Mu­jo.

JED­NOS­TA­VAN RAZVOD

Su­sjed upi­ta svo­ga du­go­go­diš­njeg su­sje­da:

- Ka­ko ste ri­je­ši­li pro­blem ra­zvo­da?

A ovaj hlad­no­krv­no od­go­vo­ri: - Bi­lo je vr­lo jed­nos­tav­no. S ob­zi­rom da ne­ma­mo dje­ce, že­na je uze­la šo­fe­ra a ja kuć­nu po­moć­ni­cu.

PRA­VI VIR­TU­OZ

Vre­meš­na gos­po­đa hva­li se su­sje­di:

- Da sa­mo ču­je­te mog si­na! Zna­te, on vam je pra­vi vir­tu­oz. Kad za­svi­ra u svoj ins­tru­ment, sto­ti­ne lju­di os­ta­ve svoj po­sao. - A u što svi­ra vaš sin?

A ova po­nos­no od­go­vo­ri:

- U tvor­nič­ku si­re­nu.

Mla­da dje­voj­ka i zgo­dan se­oski mo­mak idu pu­tem. On no­si ko­ša­ru na le­đi­ma, u jed­noj ru­ci dr­ži štap, a u dru­goj ko­koš i uže ko­jim vo­di ko­zu. Kad ih je put do­veo do šu­me, dje­voj­ka us­klik­ne:

- Bo­jim se… Ov­dje u mra­ku mo­gao bi me po­ku­ša­ti is­ko­ris­ti­ti!

- Pa ka­ko bih, že­no bož­ja, to mo­gao iz­ves­ti sa svim ovim stva­ri­ma u ru­ka­ma? za­ču­di se on.

Ona će na to:

- A ne znam ja, mo­gao bi, pri­mje­ri­ce, za­bos­ti štap u zem­lju, za nje­ga za­ve­za­ti ko­zu, ski­nu­ti ko­ša­ru s le­đa i sta­vi­ti ko­koš pod nju! Vic da­na pos­lan je s bro­ja poz­na­tog re­dak­ci­ji

Naj­bo­lji vic mje­se­ca osvo­jit će

bon u vri­jed­nos­ti 500 kn

za kup­nju u su­per­mar­ke­tu. Vic da­na ula­zi u kon­ku­ren­ci­ju za vic mje­se­ca. Vi­ce­ve (do 160 zna­ko­va) ša­lji­te na broj

60024, ključ­na ri­ječ VIC.

npr. vic Ka­že Mu­jo Fa­ti... Ope­ra­tor us­lu­ga s do­da­nom vri­jed­nos­ti: IT je­dan d.o.o., 062/700700 Na­gra­du mo­že­te osvo­ji­ti i sla­njem vi­ce­va na e-ma­il adre­su:

Pra­vi­la na­grad­nog na­tje­ča­ja mo­že­te pro­či­ta­ti na www.24sa­ta.hr/show/pra­vi­la­na­grad­nog-na­tje­ca­ja-vic-mje­se­ca-567766

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.