SAKUPI KUPONE I OSVO­JI SJAJ­NI CI­TROËN C-ELYSÉE

PR­VI JO­KER KU­PON Sva­ki dan u dnev­nim no­vi­na­ma objav­lju­je­mo na­grad­ni ku­pon ko­ji vam mo­že do­ni­je­ti fan­tas­ti­čan i atrak­ti­van auto­mo­bil, Ci­troën C-Elysée

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Još tra­je nagradna igra u ko­joj uz sa­mo de­set na­grad­nih ku­po­na iz ti­ska­nog iz­da­nja 24sa­ta mo­že­te osvo­ji­ti sja­jan auto­mo­bil - Ci­troën C-Elysée.

Ci­troën C-Elysée je ko­mer­ci­jal­ni us­pjeh, ali i sport­ski s tri svjet­ska FIA WTCC nas­lo­va pr­va­ka u ka­te­go­ri­ji kons­truk­to­ra. Di­zajn, udob­nost, ve­li­ki prt­ljaž­nik i šted­ljiv mo­tor… Upoz­naj­te udob­nu i pros­tra­nu li­mu­zi­nu no­ve ge­ne­ra­ci­je. Na­mi­je­njen je kup­ci­ma ko­ji tra­že tro­vo­lu­men­sku li­mu­zi­nu ko­ja je is­to­dob­no priv­lač­na i pris­tu­pač­na. Ova udob­na i pros­tra­na li­mu­zi­na od­li­ku­je se iz­van­red­nim le­ža­njem na ces­ti zbog ko­jeg je sva­ko pu­to­va­nje udob­no bez ob­zi­ra na ces­tu. Kom­pak­tan je izva­na, a is­to­dob­no stra­ga nu­di pros­tor dos­to­jan ve­ćih vo­zi­la te pros­tran prt­ljaž­nik od 506 li­ta­ra. C-Elysée oprem­ljen je šted­lji­vim mo­to­rom Blu­eHDi 100. No­va 3D svje­tla na­gla­ša­va­ju su­vre­me­nost straž­nje­ga kra­ja vo­zi­la za­hva­lju­ju­ći svje­tlos­nim pot­pi­som u sk­la­du s os­ta­lim mo­de­li­ma mar­ke Ci­troën.

Od po­ne­djelj­ka, 28. lis­to­pa­da, do če­t­vrt­ka, 7. stu­de­nog, sva­ki dan u 24sa­ta objav­lji­va­li smo po je­dan na­grad­ni ku­pon. Kupone su či­ta­te­lji mo­gli iz­re­zi­va­ti i sa­kup­lja­ti te ti­je­kom de­set da­na sa­ku­pi­ti ukup­no de­set ku­po­na.

Da­nas, 8. stu­de­nog, i su­tra, 9. stu­de­nog 2019., bit će objav­ljen po je­dan jo­ker ku­pon ko­ji za­mje­nju­je po je­dan pro­pu­šte­ni ku­pon. Jo­ker ku­po­ni su raz­li­či­ti.

U na­grad­noj igri mo­gu su­dje­lo­va­ti svi či­ta­te­lji, kup­ci 24sa­ta, ko­ji ti­je­kom na­grad­ne igre sa­ku­pe de­set na­grad­nih ku­po­na (ili de­vet na­grad­nih ku­po­na + jo­ker ku­pon ili osam na­grad­nih ku­po­na + dva jo­ker ku­po­na), is­pu­ne ih tra­že­nim po­da­ci­ma i po­ša­lju na adre­su P.P. 760, 10 001 Za­greb s naz­na­kom 24sa­ta nagradna igra – “Osvo­ji Ci­tro­en Elysée”.

Ni­ti jed­na ku­ver­ta ko­ja u se­bi sa­dr­ži de­set ku­po­na od ko­jih su mi­ni­mal­no dva is­ta ili osam raz­li­či­tih ku­po­na i dva is­ta jo­ker ku­po­na ko­ji za­mje­nju­ju pro­pu­šte­ne kupone ne­će bi­ti pri­hva­će­na i ne­će su­dje­lo­va­ti u na­grad­noj igri. U bu­banj za iz­vla­če­nje ula­ze sve ku­ver­te s ku­po­ni­ma ko­je su pris­ti­gle na na­ve­de­nu adre­su do utor­ka, 21. stu­de­nog 2019., do 9 sa­ti. Is­ti dan na­kon 10 sa­ti na­gra­da će se jav­no iz­vla­či­ti u pros­to­ri­ja­ma re­dak­ci­je uz nad­zor tro­čla­ne ko­mi­si­je i pri­sut­nost jav­nog bi­ljež­ni­ka.

PRA­VI­LA O KORIŠTENJU OSOBNIH PO­DA­TA­KA

Su­dje­lo­va­njem u Na­grad­noj igri “Osvo­ji Ci­tro­en Elysee”, ko­ja se odr­ža­va u jed­nom ko­lu od 28. 10. do 9. 11. 2019., kao su­di­onik i da­va­telj osobnih po­da­ta­ka iz­ri­či­to pris­ta­jem i slo­bod­nom vo­ljom us­tu­pam po­dat­ke iz ku­po­na (ime, pre­zi­me, adre­sa sta­no­va­nja, adre­sa elek­tro­nič­ke po­šte i te­le­fon­ski broj/broj mo­bil­nog te­le­fo­na) tr­go­vač­kom druš­tvu 24sa­ta d.o.o. sa sje­di­štem u Za­gre­bu, Ore­ško­vi­će­va 6H/1, kao vo­di­te­lju obra­de osobnih po­da­ta­ka. Na­ve­de­ne će po­dat­ke tr­go­vač­ko druš­tvo 24sa­ta d.o.o. obra­đi­va­ti u svr­hu sla­nja In­for­ma­ci­ja da­va­te­lju osobnih po­da­ta­ka o pro­izvo­di­ma i us­lu­ga­ma tr­go­vač­kog druš­tva 24sa­ta d.o.o., i to pu­tem po­šte, elek­tro­nič­ke po­šte, po­zi­vom i/ili SMS-om. Že­li­mo na­po­me­nu­ti da ima­te pra­vo po­vu­ći ovu da­nu pri­vo­lu u bi­lo ko­jem tre­nut­ku u ci­je­los­ti ili dje­lo­mič­no, na na­čin da o to­me oba­vi­jes­ti­te vo­di­te­lja obra­de ili nje­go­va zas­tup­ni­ka u pi­sa­nom obli­ku na adre­su (Ore­ško­vi­će­va 6H/1, Za­greb), e-ma­ilom (mar­ke­[email protected]­ta) ili usme­nim

pu­tem.

AUTO­MO­BIL SA STI­LOM

Li­mu­zi­na je pro­fi­nje­na zbog pred­nje ma­ske, ko­ja na­gla­ša­va nje­gov iz­gled

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.