SVA­KO PE­TO DI­JE­TE PATI OD PRO­BLE­MA S KOŽOM

HRA­NA I BILJ­KE Bilj­ni pri­prav­ci mo­gu pu­no po­mo­ći pro­tiv upa­le ko­že i svr­be­ža, a sta­nje se mo­že po­pra­vi­ti i ko­ri­gi­ra­njem pre­hra­ne

24sata - - ŽIVOT - Pi­še: ANA MA­RIĆ

Atopijski dermatitis ili ne­uro­der­mi­tis je upal­na bo­lest ko­že, a pro­blem ima čak 20 pos­to do­jen­ča­di.

Mo­že tra­ja­ti ne­ko­li­ko mje­se­ci, ali i go­di­na, a sta­nje se obič­no smi­ri u škol­skoj do­bi. Pre­ma ri­je­či­ma struč­nja­ka, učes­ta­lost ato­pij­skog der­ma­ti­ti­sa u zad­njih 30 go­di­na po­ras­la je dva do tri pu­ta. - Ka­rak­te­ri­zi­ra­ju je upal­ne pro­mje­ne ko­že, cr­ve­ni­lo, su­ho­ća i svr­bež, ko­ji re­me­te ape­tit i san te utje­ču na po­na­ša­nje - po­jaš­nja­va pe­di­ja­tri­ca dr. Mirjana Ko­la­rek Ka­ra­kaš. Li­ječ­ni­ci, kad je mo­gu­će, po­ku­ša­va­ju iz­bje­ći kor­ti­kos­te­ro­ide te li­je­če­nje po­či­nju kre­ma­ma ko­je spre­ča­va­ju gu­bi­tak vo­de iz ko­že. Kod ja­kog svr­be­ža dje­ci se mo­gu da­ti an­ti­his­ta­mi­ni­ci. Osim li­je­ko­va po­ma­že fi­to­te­ra­pi­ja, je­dan od naj­sta­ri­jih na­či­na li­je­če­nja lje­ko­vi­tim bi­ljem.

- Ka­mi­li­ca ima pro­tu­upal­ni, pro­tu­aler­gij­ski i smi­ru­ju­ći uči­nak, a ne­ven i baz­ga po­ti­ču imu­ni­tet. Me­tvi­ca smi­ru­je na­dra­že­nu ko­žu i de­tok­si­ci­ra, a čes­tos­la­vi­ca i ma­ću­hi­ca smi­ru­ju svr­bež - ka­že dr. med. Ksenija Kra­ji­na, li­ječ­ni­ca i fi­to­te­ra­pe­ut­ki­nja iz Bo­ta­ne. Za iz­ra­zi­to su­hu ko­žu pre­po­ru­ču­je me­lem. U to­me će, ka­že, po­mo­ći mas­li­no­vo ulje, jo­jo­bi­no ulje, mr­k­vi­no ulje kao i do­ma­ći pče­li­nji vo­sak te ro­so­pas i sto­lis­nik. Pre­hra­nom se mo­že pu­no uči­ni­ti za opo­ra­vak cri­je­va, što do­vo­di i do po­bolj­ša­nja ek­ce­ma. Na­mir­ni­ce ko­je dje­lu­ju po­volj­no su mas­li­no­vo ulje, ri­ba, češ­njak i dru­ge vr­ste lu­ka, tam­no­pla­vo bo­bi­čas­to vo­će, kur­ku­ma i đum­bir te do­ma­ći ke­fir. Kup­ka se pri­pre­ma od zo­be­ne sla­me ili zr­na zo­bi, hras­to­ve ko­re, ne­ve­na, slje­za i pres­li­ce. Od tri juš­ne žli­ce ča­ja i li­tre vo­de sku­ha se čaj, pro­ci­je­di i do­da kup­ki, ko­ju tre­ba ra­di­ti sva­ki dru­gi dan. Mast pro­tiv der­ma­ti­ti­sa ko­ju dr. Kra­ji­na pri­pre­ma ra­di se ta­ko da se oto­pi žli­či­ca pče­li­njeg vo­ska, do­da se 50 ml mla­kog ba­de­mo­va ulja te se umi­je­ša po 20 ka­pi ete­rič­nog ulja la­van­de i čem­pre­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.