Pre­vi­še gle­da­nja u ekran us­po­ra­va ra­zvoj moz­ga

KLJU­ČAN PE­RI­OD Dje­ca od tri do pet go­di­na ko­ja su pre­vi­še bi­la pred ekra­ni­ma ima­la su ne­do­volj­no ra­zvi­je­nu bi­je­lu tvar u moz­gu u do­ba kad se naj­br­že ra­zvi­ja

24sata - - ŽIVOT - Pi­še: BLANKA BREZINŠČAK

TV NI­JE ZA NAJMLAĐE

Još je mno­go neo­d­go­vo­re­nih pi­ta­nja na te­mu ka­ko teh­no­lo­gi­ja i obi­lje ekra­na utje­ču na dje­cu, nji­hov rast i ra­zvoj. No­va stu­di­ja pro­ve­de­na u dje­čjoj bol­ni­ci Cin­cin­na­ti, ne­dav­no objav­lje­na u ča­so­pi­su JAMA Pe­di­atrics, do­no­si od­go­vo­re na ne­ka pi­ta­nja.

Is­tra­ži­va­či su ko­ris­ti­li snim­ke mag­net­ske re­zo­nan­ci­je ka­ko bi pre­gle­da­li mo­zak dje­ce u do­bi od 3 do 5 go­di­na. Na te­me­lju vre­me­na ko­jeg dje­ca pro­vo­de is­pred ekra­na do­ni­je­li su ne­ke pre­li­mi­nar­ne za­ključ­ke ko­ji bi mo­gli po­ka­za­ti ko­re­la­ci­ju iz­me­đu vre­me­na pro­ve­de­nog is­pred ekra­na sa spo­ri­jim ra­zvo­jem moz­ga, pre­no­si por­tal miss7ma­ma.

Dje­ci su da­li test ko­ji je osmis­li­la Ame­rič­ka aka­de­mi­ja za pe­di­ja­tri­ju ka­ko bi oci­je­ni­li nji­hov pris­tup pre­ma ekra­ni­ma. Test je uklju­či­vao ko­li­ko vre­me­na di­je­te ima pris­tup ekra­ni­ma (u vri­je­me je­la, u auto­mo­bi­lu, u tr­go­vi­na­ma), učes­ta­lost iz­la­ga­nja (u ko­joj do­bi je po­če­lo iz­la­ga­nje, broj sa­ti pro­ve­de­nih is­pred ekra­na na dan), sa­dr­žaj (oda­bi­re li di­je­te sa­mo što gle­da, cr­ti­ći, pje­sme) i di­ja­lo­šku in­te­rak­ci­ju (gle­da li di­je­te sa­mo ili ro­di­telj ko­mu­ni­ci­ra s njim ras­prav­lja o sa­dr­ža­ju).

Za­tim su dje­ci da­li test kog­ni­tiv­nih spo­sob­nos­ti. Znans­tve­ni­ci su ot­kri­li da dje­ca ko­ja su ko­ris­ti­la ekra­ne vi­še od pre­po­ru­če­nih sat vre­me­na na dan ima­ju ne­do­volj­no ra­zvi­je­nu bi­je­lu tvar u moz­gu. Is­ta sku­pi­na dje­ce pos­ti­gla je i sla­bi­je re­zul­ta­te na kog­ni­tiv­nom tes­tu pri­je mag­net­ske re­zo­nan­ci­je. Znans­tve­ni­ci ka­žu da je ovo ot­kri­će uz­ne­mi­ru­ju­će za­to što bi­je­la tvar či­ni dio moz­ga ko­ji je po­ve­zan s dos­tig­nu­ći­ma po­put je­zič­nih vje­šti­na, či­ta­nja, ra­zu­mi­je­va­nja i rje­ša­va­nja pro­ble­ma. Uz to, dje­čji se mo­zak ra­zvi­ja vr­lo br­zo do na­vr­še­nih pet go­di­na i to či­ni os­no­vu za ci­je­li ži­vot i dalj­nji ra­zvoj zdra­vog moz­ga i nje­go­vih funk­ci­ja.

- Tad je mo­zak kao spu­žva i upi­ja sve, for­mi­ra­ju­ći ta­ko snaž­ne ve­ze ko­je tra­ju ci­je­li ži­vot - za­klju­čio je dok­tor John Hut­ton, vo­de­ći autor stu­di­je.

Dje­ca mla­đa od 18 mje­se­ci uop­će ne bi smje­la gle­da­ti te­le­vi­zi­ju, ni pod nad­zo­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.