Daj­te im du­du kod po­li­je­ta­nja, a cr­ti­ći će im let raz­bi­ti u ne­ko­li­ko di­je­lo­va

24sata - - ŽIVOT -

Ge­or­gi­na Ta­it (25) ra­di u avi­okom­pa­ni­ji Eti­had kao jed­na od “le­te­ćih da­di­lja”. Ro­di­te­lji­ma je ot­kri­la naj­važ­ni­je stva­ri na ko­je mo­ra­ju obra­ti­ti po­zor­nost kad pu­tu­ju avi­onom s ma­lom dje­com. Dje­ci pus­ti­te cr­tić ka­ko bi se za­ba­vi­la, jer će se ta­ko let “raz­bi­ti” u vi­še di­je­lo­va. Ne osje­ćaj­te kriv­nju zbog to­ga. No, upo­zo­ri­la je i da za­ba­vu tre­ba ko­ris­ti­ti umje­re­no jer bi se ina­če mo­gla to­li­ko raz­bu­di­ti da ne­će mo­ći zas­pa­ti ci­je­li dan. Sta­vi­te ih spa­va­ti u nji­ho­vo uobi­ča­je­no vri­je­me spa­va­nja, a pu­tu­je­te li kroz ne­ko­li­ko vre­men­skih zo­na, što pri­je ih pri­la­go­di­te na to, još za vri­je­me le­ta. Po­ne­si­te svo­ju hra­nu, jer ako di­je­te po­je­de ne­što na što ni­je na­vik­lo, to mo­že iz­a­zva­ti pro­ble­me ko­ji mo­gu tra­ja­ti ci­je­li let. Do­bro je da­ti im du­du ti­je­kom po­li­je­ta­nja i sli­je­ta­nja ka­ko­ne bi ima­li ve­li­ki pri­ti­sak na uši.Po­ne­si­te im i omi­lje­nu igrač­ku, po­seb­no ako su mla­đi od pet go­di­na. (av)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.