Na­kon mo­je ope­ra­ci­je opo­ra­vak tra­je je­dan dan

RASTUĆI PRO­BLEM U zad­njih 20 go­di­na bo­les­ti štit­nja­če po­djed­na­ko su pri­sut­ne u mu­ška­ra­ca i že­na, ka­že za­gre­bač­ki ki­rurg Re­na­to Ja­nu­šić

24sata - - ZDRAVLJE - Pi­še: ŽELJKA KRMPOTIĆ

Ti­je­kom go­di­na, uče­ći od naj­bo­ljih ko­le­ga iz svi­je­ta, usa­vr­šio sam me­to­du ko­ju ne mo­gu na­zva­ti vlas­ti­tom jer sam od sva­kog uzi­mao po­ne­što.

No da­nas mo­gu re­ći da je­di­ni u re­gi­ji ra­dim mi­ni­mal­no inva­ziv­nu en­do­skop­sku ope­ra­ci­ju štit­nja­če, ka­že prim. dr. Re­na­to Ja­nu­šić (55). U ki­rur­gi­ju se za­lju­bio ti­je­kom Do­mo­vin­skog ra­ta, kad je kao dra­go­vo­ljac ra­dio u ki­rur­škim eki­pa­ma na ra­ti­šti­ma kraj Pa­kra­ca i Vu­ko­va­ra. Već 1992. upi­sao je spe­ci­ja­li­za­ci­ju – ki­rur­gi­ja gla­ve i vra­ta. Una­zad dva­de­se­tak go­di­na, ko­li­ko se ba­vi ki­rur­gi­jom, ka­že da je sve vi­še lju­di s pro­ble­mi­ma štit­nja­če i ra­kom ko­že. Pro­veo je 15 go­di­na ra­de­ći u Kli­ni­ci za tu­mo­re, gdje se iz­vje­štio, za­tim je po­kre­nuo sa­mos­tal­nu po­lik­li­ni­ku za bo­les­ti štit­nja­če, a do sa­da je odra­dio vi­še od 12.000 za­hva­ta.

- Sad ra­dim ona­ko ka­ko že­lim - ka­že i po­ka­zu­je nam e-ma­il pa­ci­jen­ti­ce ko­ja za­hva­lju­je jer se na­kon ope­ra­ci­je već slje­de­ćeg da­na mo­gla ba­vi­ti uobi­ča­je­nim ak­tiv­nos­ti­ma.

NI­JE PO­TRE­BAN DREN

- To i jest taj­na ove mo­je me­to­de. Uz teh­ni­ku ko­ju sam ste­kao du­go­go­diš­njom prak­som te uz mo­der­ne apa­ra­te mo­ji pa­ci­jen­ti na opo­rav­ku le­že sa­mo 24 sa­ta. Na­ime, ope­ra­ci­ja štit­nja­če oz­bi­ljan je za­hvat, ko­ji mo­že za­vr­ši­ti i smr­ću pa­ci­jen­ta ako se po­ja­ve kom­pli­ka­ci­je i u ve­ći­ni bol­ni­ca opo­ra­vak tra­je od tri do se­dam da­na. Na­kon mo­je ope­ra­ci­je pa­ci­jent je su­tra­dan spre­man za uobi­ča­je­ni ži­vot - is­ti­če po­jaš­nja­va­ju­ći ka­ko na ope­ra­ci­ja­ma ko­ris­ti tzv. mi­ni­mal­no inva­ziv­nu me­to­du, u ko­joj se pa­zi na vr­stu re­za, ko­li­či­nu tki­va ko­je se iz­u­zi­ma te na­kon za­hva­ta ni­su po­treb­ni dre­no­vi ko­ji se ko­ris­te u kla­sič­nim za­hva­ti­ma.

- Ope­ri­ram uz po­moć ki­rur­ških lu­pa, ko­je uve­ća­va­ju tki­vo do te mje­re da mo­gu sa­ču­va­ti i naj­ma­nje ka­pi­la­re te ta­ko sa­ču­va­ti vi­še tki­va, ali i spri­je­či­ti ve­li­ka kr­va­re­nja - nas­ta­vio je do­da­ju­ći ka­ko se ope­ra­ci­ja iz­vo­di u op­ćoj anes­te­zi­ji. U pro­fe­si­onal­nom svi­je­tu ushi­ću­je ga sve što lju­di­ma mo­že olak­ša­ti ili po­bolj­ša­ti ži­vot. U tom smis­lu pr­vi je li­ječ­nik u Hr­vat­skoj ko­ji je (2009. go­di­ne) bez ka­pi kr­vi ope­ri­rao tu­mor štit­nja­če plaz­ma no­žem. Ri­ječ je o sus­ta­vu ko­ji ti­je­kom ope­ra­ci­je dim, krv i te­ku­ći­nu usi­še ta­ko da ki­rurg vi­di pred so­bom sa­mo čis­to tki­vo.

OZ­BILJ­NE STA­TIS­TI­KE

- Kod bo­les­ti štit­nja­če ima­mo dvi­je vr­ste pro­mje­na: one ko­je uz­ro­ku­ju stva­ra­nje vi­ška ili manj­ka hor­mo­na zbog ko­jih štit­nja­ča ra­di pre­vi­še ili pre­ma­lo, a dru­ga vr­sta pro­mje­na je po­ja­va čvo­ri­ća, za­deb­lja­nja, tu­mo­ra. Za tu dru­gu vr­stu pro­mje­na je­di­na je te­ra­pi­ja ki­rur­gi­ja, a u onoj pr­voj gru­pi bo­les­ti štit­nja­če ima­mo raz­ne li­je­ko­ve. No pro­blem bo­les­ti štit­nja­če u po­s­ljed­njih dva­de­se­tak go­di­na je rastući pro­blem ko­ji se po­djed­na­ko ti­če mu­ška­ra­ca i že­na upozorava za kraj dr. Ja­nu­šić po­jaš­nja­va­ju­ći da u Hr­vat­skoj sva­ka tre­ća že­na ima te­go­be ve­za­ne uz štit­nu žli­jez­du.

Ope­ri­ra po­mo­ću lu­pa ko­je mo­gu sa­ču­va­ti i naj­ma­nje ka­pi­la­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.