Po­čeo 17. ZFF, u 10 da­na pri­ka­zat će se 100 fil­mo­va

24sata - - SHOW -

U za­gre­bač­koj La­ubi, ku­ći za lju­de i umjet­nost, otvo­ren je 17. po re­du Za­greb Film Fes­ti­val. Pr­va pro­jek­ci­ja na ovo­go­diš­njem ZFF-u bi­la je francuska dra­ma “Ali­ce i gra­do­na­čel­nik”, je­dan od fil­mo­va ko­ji se na­tje­ču u kon­ku­ren­ci­ji za glav­nu na­gra­du Zlat­na ko­li­ca. U na­red­nih 10 da­na ZFF je fil­mo­ve i po­prat­ni pro­gram or­ga­ni­zi­rao na osam lo­ka­ci­ja u gra­du, a ukup­no će bi­ti pri­ka­za­no sto­ti­njak ak­tu­al­nih fil­mo­va te film­skih kla­si­ka. Za­tva­ra­nje fes­ti­va­la je u ne­dje­lju, 17. stu­de­nog, a ve­ći­na fil­mo­va bit će pri­ka­za­na u kul­t­nom ki­nu Tu­ška­nac. (B. Pu­šić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.