Kul­tur­no uz­di­za­nje: Za­kop­ča­na So­ra­ja se na­uži­va­la u Lo­uvreu

24sata - - SHOW -

Iako je naj­poz­na­ti­ja po buj­nim gru­di­ma i go­li­ša­vim fot­ka­ma, star­le­ta So­ra­ja Vu­če­lić (31) čes­to se zna po­hva­li­ti i svo­jom umjet­nič­kom cr­tom. Lje­ti nas sa­vje­tu­je ko­je knji­ge da či­ta­mo, dok je je­sen re­zer­vi­ra­na za kul­tur­no uz­di­za­nje po mu­ze­ji­ma. Gos­po­dič­na Vu­če­lić je ta­ko ju­čer od­lu­či­la po­sje­ti­ti Lo­uvre, u ko­je­mu je sprem­no po­zi­ra­la kraj dje­la vr­hun­ske umjet­nos­ti. I to, gle ču­da, za­kop­ča­na do gr­la. (rj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.