‘Pre­vi­še vre­me­na sam sa­ma, gu­bim do­ti­caj sa stvar­noš­ću...’

24sata - - SHOW -

Glu­mi­ca Jen­ni­fer Anis­ton (50) gos­to­va­la je u emi­si­ji ‘The mor­ning show’, gdje je priz­na­la da, una­toč svim mi­li­ju­ni­ma, a sa­mim ti­me i broj­nim mo­guć­nos­ti­ma, naj­vi­še vri­je­me vo­li pro­vo­di­ti sa­ma kod ku­će. - Obo­ža­vam ci­je­le da­ne bi­ti kod ku­će. Ta­mo mi je udob­no, ta­mo sam si­gur­na, ali pos­to­ji i je­dan pro­blem. Iz­gu­bi­te do­ti­caj sa stvar­noš­ću - rek­la je Anis­ton uz apla­uz pu­bli­ke u stu­di­ju. (rj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.