Se­ve ima uku­sa, ali mi je ma­lo pre­mr­ša­va

PRONAĐI RAZ­LI­KU Kon­tro­verz­na caj­ka Je­le­na Kar­le­uša priz­na­la je ka­ko se di­vi Se­ve­ri­ni i da čes­to nju ko­ris­ti za

24sata - - SHOW - Pi­še: MISLAV BOSANČIĆ

Je­le­na Kar­le­uša (40) od­lu­či­la je pre­ki­nu­ti šut­nju za me­di­je. Gos­tu­ju­ći u emi­si­ji “456 se­kun­di sa Sa­šom Vi­di­ćem”, caj­ka se os­vr­nu­la na svo­ju gar­de­ro­bu, brak s To­ši­ćem, ali i na Se­ve­ri­nu (47).

- Una­toč to­me što su me sr­p­ski me­di­ji ra­zve­li osam pu­ta i što su već obja­vi­li ka­ko smo ja i Du­ško To­šić po­di­je­li­li imo­vi­nu i do­go­vo­ri­li ali­men­ta­ci­ju, u to­me ne­ma ni­šta is­ti­ni­to. Sve što ću re­ći je da sam i da­lje u bra­ku po­ru­či­la je Kar­le­uša. A iako su jed­na dru­goj ve­li­ka kon­ku­ren­ci­ja, za Se­ve­ri­nu, s ko­jom di­je­li pu­no za­jed­nič­kih stva­ri, Je­le­na je ima­la sa­mo ri­je­či hva­le. - Se­ve­ri­na ima uku­sa, ona je jed­na od ri­jet­kih že­na ko­ja zna da no­si ono što njoj sto­ji, od­nos­no da ne no­si ono što je trend, ne­go da trend pri­la­go­di se­bi ta­ko da iz­gle­da da ona iz­no­si taj trend, a ne su­prot­no, i to je me­ni ja­ko bit­no - rek­la je Je­le­na i nas­ta­vi­la:

- Ja se čes­to in­s­pi­ri­ram Se­ve­ri­ni­nim Ins­ta­gra­mom. Su­per mi je, mis­lim da je ma­lo smr­ša­vje­la vi­še ne­go što tre­ba, ali s dru­ge stra­ne, i to mi je to­tal­ni ‘fa­shi­on’.

Bla­go njoj! Ja bih vi­še vo­lje­la da sam pre­mr­ša­va ne­go da imam pro­ble­ma s ki­la­žom. Do­ne­dav­no je bi­la u od­lič­nim od­no­si­ma s hr­vat­skim di­zaj­ne­rom Ju­ra­jem Zig­ma­nom, ali, či­ni se, ka­ko je toj lju­ba­vi ipak do­šao kraj. - Blo­ki­ra­la sam ga na Ins­ta­gra­mu, mo­ra­la sam to uči­ni­ti! To­li­ko se ‘uzvi­jez­dio’ ot­ka­ko je do­šao do Car­di B i os­ta­lih svjet­skih zvi­jez­da. Za­bo­ra­vio je na me­ne pa je sad na ‘mje­ra­ma’ - is­kre­no je priz­na­la Kar­le­uša, ko­ja ve­li­ke gru­di is­ti­če kao svo­ju naj­ve­ću ži­vot­nu po­gre­šku. Og­nje­na Vra­nje­ša ni­je spo­mi­nja­la.

SLIČ­NE, ALI SUPARNICE

Obje da­me ima­le su pro­ble­ma s eks­pli­cit­nim fot­ka­ma, a slo­ve i za naj­ve­će zvi­jez­de re­gi­je...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.