‘DOŠ­LI SU BEZ PO­ČE­LI RU­ŠI­TI NE­MA VI­ŠE AFTERA :(

‘U SIDRU SAM SE POLJUBILA SA SADAŠNJIM MUŽEM, TA­MO SAM PROSLAVILA I DJEVOJAČKU!’ ‘PLA­NI­RA­MO SE ŠTO PRI­JE SAS­TA­TI KA­KO BI­SMO VI­DJE­LI IMA­MO LI IKAK­VIH PRAVNIH MO­GUĆ­NOS­TI’

24sata - - SHOW - Pi­še: MISLAV BOSANČIĆ

Če­ti­ri je uju­tro. Vi ste u, aj­mo ta­ko re­ći, po­lu­tri­jez­nom sta­nju, želj­ni ste još za­ba­ve, a iz­bo­ra ne­ma pu­no. Ali ima Si­dro. Tj., bi­lo je Si­dro.

To mo­žda ni­je bio naj­ljep­ši klub ni­ti se mo­gao “po­hva­li­ti” ugod­nim mi­ri­si­ma, no sva­ka­ko je imao du­šu, što po­t­vr­đu­je či­nje­ni­ca da se u nje­mu uvi­jek tra­ži­lo mjes­to vi­še. Klub je na služ­be­noj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci u če­t­vr­tak uju­tro obja­vio fo­to­gra­fi­je

ra­zo­ča­ra­ni fa­no­vi klu­ba pre­pla­vi­li su druš­tve­ne mre­že ko­men­ta­ri­ma

NEUMORNO RUŠE i na­pi­sao: “Ju­tros za­po­če­lo rušenje Sidra”. Na­kon to­ga smo otiš­li na mjes­to do­ga­đa­ja i ima­li što vi­dje­ti. Klub je u ne­pre­poz­nat­lji­vu sta­nju, a ta­mo su nas do­če­ka­li rad­ni­ci ko­ji su neumorno ru­ši­li omi­lje­no par­ti­ja­ner­sko mjes­to u gra­du. Na na­še in­zis­ti­ra­nje da nam ka­žu tko ih je pos­lao, je­dan od rad­ni­ka nam je kroz smi­jeh od­go­vo­rio: “Mi­lan”, alu­di­ra­ju­ći na za­gre­bač­ko­ga gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća (63). Svi rad­ni­ci su bi­li jed­na­ko odje­ve­ni, a na uni­for­ma­ma im je pi­sa­lo “GRADITELJ SVRATIŠTA”. - Od­lu­či­li su da je to ru­glo gra­da i da tre­ba sru­ši­ti. Doš­li su u osam uju­tro bez naj­a­ve, bez pa­pi­ra, bez pra­va na žal­bu. Ima­li smo je­dan sat za is­e­li­ti. Ni­smo to oče­ki­va­li i mis­li­li smo da će se to do­go­di­ti mo­žda na pro­lje­će, a ne sad iz čis­ta mira. Tre­ba­li smo ima­ti opro­štaj­nu fe­štu, a sad se ni­smo sti­gli ni pro­pis­no opros­ti­ti - re­kao je za Ve­čer­nji list Ivan Sto­ja­no­vić, je­dan od čla­no­va uprav­nog od­bo­ra Sidra.

Sa služ­be­ne stra­ni­ce Sidra spo­ji­li su nas s gos­po­đom Ivo­nom

Vr­salj­ko, ko­ju je Sto­ja­no­vić ov­las­tio za ko­mu­ni­ci­ra­nje s me­di­ji­ma.

- Sto­ja­no­vić je uvje­ren ka­ko je Grad Za­greb kriv za rušenje Sidra jer ga sma­tra­ju ru­glom. Gra­du je taj klub trn u oku i uvje­re­ni su da je smet­nja ‘Lje­tu na Sa­vi’ - rek­la nam je Vr­salj­ko, čla­ni­ca udru­ge Cr­k­va sve­tog Ma­ra­do­ne. Ta udru­ga ba­vi se pro­mi­ca­njem kul­tu­re i okup­lja fa­no­ve Sidra.

- Ovom gra­du je oči­to cilj uga­si­ti al­ter­na­tiv­nu sce­nu - do­da­la je. Da je bro­dić na Sa­vi bli­zu

Ivo­na Vr­salj­ko je ne­ugod­no iz­ne­na­đe­na i raz­miš­lja o žal­bi

Rad­ni­ci su uvje­re­ni ka­ko će ru­ši­ti klub do kra­ja tjed­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.