De­mi Ro­se se po­ža­li­la: Gu­za mi je pre­ve­li­ka...

24sata - - SHOW -

Ivan Sto­ja­no­vić je po­ku­pio sve stva­ri iz klu­ba

Ma­ne­ken­ka i in­flu­en­ce­ri­ca De­mi Ro­se (24) ni­kad se ne sra­mi po­ka­za­ti svo­je go­lo ti­je­lo, ali či­ni se da tre­nu­tač­no ni­je u pot­pu­nos­ti za­do­volj­na svo­jom fi­gu­rom. Obja­vi­la je fo­to­gra­fi­ju od pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, a u pr­vom pla­nu su nje­zi­ne gru­di i tr­buh.

- Mi­si­ja mi je da se vra­tim na ovo - na­pi­sa­la je De­mi uz fo­to­gra­fi­ju. Ma­ne­ken­ka se pri­dr­ža­va stro­gog re­ži­ma pre­hra­ne ka­ko bi odr­ža­la li­ni­ju, a jed­nom se po­ža­li­la ka­ko vr­lo br­zo na­ku­pi vi­šak ki­lo­gra­ma. - Za me­ne ne pos­to­ji ro­đen­dan­ska tor­ta. Po­ku­ša­vam bi­ti zdra­va što vi­še mo­gu. Uz sva pu­to­va­nja na ko­ja idem te­ško mi je vjež­ba­ti - rek­la je. (hi)

PO­LA­KO NES­TA­JE Naj­ve­ći par­ti­ja­ne­ri sad ne zna­ju gdje će ići na af­ter

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.