NGANNOU TRE­NI­RA S MIKEOM TYSONOM ZA BOR­BU S FURYJEM

24sata - - SPORT -

Bo­rit ću se s to­bom u ok­to­go­nu, a po­tom i vra­ti­ti us­lu­gu u rin­gu. Upoz­nat ćeš pra­vu moć,

na­pi­sao je Ngannou i ta­ko iz­a­zvao Furyja da os­tva­ri pri­jet­nje. Fury je re­kao ka­ko bi se oku­šao u MMA-u te pro­zvao Mi­oči­ća i Ngan­no­ua, ko­ji je

po­čeo tre­ni­ra­ti s Mikeom Tysonom. - Ne bo­jim se, bok­sač sam i opak tip - re­kao je Fury.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.