Sve naj­ve­će us­pje­he sam imao na­kon tra­ge­di­ja...

GLA­VU GO­RE, DEČ­KI Na­kon utak­mi­ce igra­če ni­sam ni vi­dio, a su­tra uju­tro de­set mi­nu­ta sam im po­di­zao ras­po­lo­že­nje, re­kao nam je Ne­nad Bje­li­ca

24sata - - SPORT - Pi­še: AN­TO­NIO BEVANDA

Ma­lo sam spa­vao. Te­ško zas­pim i kad su ne­ke dru­ge utak­mi­ce u pi­ta­nju. Ka­ko on­da da od­spa­vam pu­no na­kon ovak­ve utak­mi­ce?! Sve nas je ovo po­go­di­lo, svi smo pa­li, ali ono što po­ka­zu­je mo­ja mom­čad da­je mi vje­ru da bu­dem op­ti­mist i da vje­ru­jem da mo­že­mo pro­ći u osmi­nu fi­na­la, re­kao nam je Ne­nad Bje­li­ca.

Di­na­mo je u su­dač­ku na­dok­na­du ušao s pred­noš­ću 3-1, bio je na ko­rak od po­bje­de ko­jom bi vje­ro­jat­no osi­gu­rao osmi­nu fi­na­la, ali na kra­ju su se Ukra­jin­ci ču­des­no spa­si­li.

- Ana­li­zi­rao sam ma­lo te si­tu­aci­je. Pa ve­ći je kon­takt bio kod si­tu­aci­ja s Ade­mi­jem

i Pet­ko­vi­ćem ne­go kod si­tu­aci­je s Ta­iso­nom, no to je svi­rao kao pe­nal, a ove dvi­je za nas ni­je. Kri­te­rij mu ni­je bio is­ti. Pa pri­je pe­na­la za 3-3 Ade­mi­ju je dao žu­ti kar­ton - ka­že Ne­nad Bje­li­ca i nas­tav­lja:

‘ZA­ŠTO BI ME KAZNILI?’

- Dao mu je kar­ton za start ko­ji uop­će ni­je bio pre­kr­šaj. Pa vi­dio sam na snim­ci da ga Ademi ni­je ni tak­nuo. Da ni­je svi­rao pre­kr­šaj, bi­la bi kon­tra za nas i go­to­va utak­mi­ca. To je bi­lo u 94. mi­nu­ti. Ne sje­ćam se vi­še ni toč­no što sam re­kao su­cu Fe­lixu Bryc­hu na­kon utak­mi­ce. Ni­je­mac je svi­rao pe­nal zbog pre­kr­ša­ja Đi­re nad Ta­iso­nom. Na kra­ju se po­ka­za­lo ka­ko pre­kr­ša­ja ni­je bi­lo, ali je VAR su­ge­ri­rao da je Kevin The­op­hi­le-Cat­he­ri­ne na­pra­vio pe­nal nad gol­ma­nom Pja­to­vim.

- Ne bo­jim se kaz­ne zbog sve­ga što sam iz­go­vo­rio o VAR-u. Pa ja to go­vo­rim po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Ja sam pro­tiv VAR-a, me­ni ne tre­ba. Ne­ka ga oni for­si­ra­ju ko­li­ko že­le, ja sam svo­je o VAR-u re­kao. Zar je nji­ho­vo miš­lje­nje is­prav­no, a mo­je ni­je? Pa ja imam pra­vo re­ći što mis­lim o VAR-u. Ne znam za­što bi me net­ko kaz­nio zbog miš­lje­nja - do­dao je.

GO­VOR IGRA­ČI­MA

Tre­ning je ju­tro pos­li­je in­far­k­t­ne utak­mi­ce pro­tiv Šah­ta­ra bio u 11 sa­ti. Bje­li­cu su do­če­ka­li igra­či, ko­ji su vid­no pa­li na­kon šokantnog re­mi­ja.

- Ni­sam bio u svla­či­oni­ci na­kon utak­mi­ce, a ju­tro na­kon utak­mi­ce odr­žao sam im go­vor od de­se­tak mi­nu­ta. Re­kao im da ide­mo da­lje, di­gao mom­ke na­kon ovo­ga što se do­go­di­lo. Na­ša je iduća mi­si­ja u Li­gi pr­va­ka pro­ba­ti po­bi­je­di­ti Ata­lan­tu u Mi­la­nu, a on­da će­mo vi­dje­ti što će bi­ti u po­s­ljed­njem ko­lu. Pa ima ti­su­ću kom­bi­na­ci­ja, pre­ma ne­ki­ma još i Man­c­hes­ter City mo­že is­pas­ti, ta­ko da to tre­ba pri­če­ka­ti i vi­dje­ti. Mi ide­mo u Mi­la­no po po­bje­du. Una­toč ovo­me šo­ku ite­ka­ko smo u igri za pro­la­zak. Odi­gra­li smo če­ti­ri do­bre utak­mi­ce u Li­gi pr­va­ka. Kon­ku­rent­ni smo sa svi­ma u sku­pi­ni is­tak­nuo je op­ti­mis­tič­no tre­ner hr­vat­skog pr­va­ka uo­či idu­ćih utak­mi­ca.

DA IMA­MO TRI­BI­NE KO­JE SU BLI­ŽE TRAV­NJA­KU, ON­DA BI­SMO ‘POJELI’ SVA­KOG PRO­TIV­NI­KA

Ne­nad Bje­li­ca o at­mo­sfe­ri na Mak­si­mi­ru

SVA­ŠTA SAM DO­ŽI­VIO U TRENERSKOJ KA­RI­JE­RI. VO­DIO 3-1 S IGRAČEM VI­ŠE I OS­TAO BEZ PO­BJE­DE

imao je ne­ko­li­ko tra­gič­nih tre­ner­skih utak­mi­ca

Di­na­mo je u dvi­je utak­mi­ce pro­tiv Šah­ta­ra imao i pu­no ne­sre­će. Tri po­go­đe­ne sta­ti­ve, ali Bje­li­ca vje­ru­je ka­ko će im se to vra­ti­ti do kra­ja.

- Vje­ru­jem i da­lje da će For­tu­na to vra­ti­ti. Imao sam u trenerskoj ka­ri­je­ri slič­nih šo­ko­va kao si­noć. Znao sam vo­di­ti 3-1 u za­vr­š­ni­ci i ima­ti igra­ča vi­še, pri­mje­ri­ce, jed­nom dok sam bio tre­ner u Aus­tri­ji. Is­pus­ti­li smo pred­nost, ta­ko da sam sva­šta do­ži­vio, ali ono što mo­ram na­po­me­nu­ti je da sam ja na­kon ne­kih ovak­vih tra­gič­nih utak­mi­ca do­la­zio do svo­jih naj­ve­ćih po­bje­da i us­pje­ha u ka­ri­je­ri - uz osmi­jeh nam je re­kao Ne­nad Bje­li­ca, ko­ji se na­da da će ta­ko bi­ti i sad u Li­gi pr­va­ka.

AT­MO­SFE­RA JE BI­LA SJAJNA

Igra­či­ma, ka­že, ni­je imao što pu­no pri­go­vo­ri­ti.

- Mi smo odi­gra­li ve­li­ku utak­mi­cu. Po­nov­no smo po­ka­za­li ko­li­ko smo do­bri u Li­gi pr­va­ka. Zbog njih i ovak­vih nji­ho­vih iz­da­nja imam vje­re da će­mo na kra­ju sla­vi­ti ve­lik us­pjeh - ka­že Ne­nad Bje­li­ca, ko­jeg su pro­tiv Šah­ta­ra u Mak­si­mi­ru odu­še­vi­li na­vi­ja­či. Po bro­ja­či­ma ih je bi­lo ma­lo vi­še od 28.000, ali do­jam je da ih je bi­lo i vi­še od 30.000. At­mo­sfe­ra je bi­la od­lič­na, a na­vi­ja­či su na kra­ju po­zva­li igra­če da im za­hva­le što su do­is­ta os­ta­vi­li sr­ce na te­re­nu. Svi su bi­li šo­ki­ra­ni, ali igra­če je do­če­kao plje­sak.

- Bi­lo je do­is­ta sjaj­no, hva­la na­vi­ja­či­ma na sjaj­noj po­dr­š­ci pro­tiv Šah­ta­ra. Odu­šev­ljen sam ti­me. Za­mis­li­te sa­mo sa­da da ima­mo druk­či­ji sta­di­on, da su, pri­mje­ri­ce, tri­bi­ne bli­že trav­nja­ku. Pa mi bi­smo on­da ‘pojeli’ sve pro­tiv­ni­ke u tak­voj at­mo­sfe­ri - ka­že Bje­li­ca.

Tre­ner je to ko­ji ima gard, ko­ji je u ovih go­di­nu i pol da­na na­pra­vio ve­li­ke stva­ri s Di­na­mom. Još je proš­le go­di­ne, na­kon is­pa­da­nja od Yo­ung Boysa u play of­fu Li­ge pr­va­ka, po­ru­čio ka­ko će nje­gov Di­na­mo ove se­zo­ne si­gur­no igra­ti u sku­pi­ni i obe­ćao je ka­ko ga nit­ko ne­će raz­bi­ti. Da će bi­ti u igri za pro­la­zak u osmi­nu fi­na­la. Ne­ki­ma je to tad zvu­ča­lo kao ne­što što se ni­kad ne­će do­go­di­ti, ali go­di­nu i ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je nji­hov je klub ite­ka­ko u bor­bi za pla­sman me­đu 16 naj­bo­ljih europ­skih klu­bo­va. A Bje­li­ca kao Bje­li­ca, i u te­škim tre­nu­ci­ma kod nje­ga se mo­že vi­dje­ti osmi­jeh.

- Uvi­jek sam op­ti­mis­ti­čan, pa ta­ko i sad, na­kon ovak­ve utak­mi­ce - do­dao je Bjel­ko. Di­na­mo je za utak­mi­cu u Mi­la­nu os­tao bez Ni­ko­le Mo­re, ko­ji je do­bio cr­ve­ni kar­ton, oz­li­je­đe­ni bi se tre­ba­li opo­ra­vi­ti.

POTEZI ZA PAM­ĆE­NJE

- Da, sa­mo smo bez Mo­re. Ne­ko­li­ko nam važ­nih igra­ča ima po dva žu­ta kar­to­na, ali nit­ko osim nje­ga ni­je sus­pen­di­ran ka­že tre­ner Za­grep­ča­na. Me­đu igra­či­ma ko­ji­ma pri­je­ti sus­pen­zi­ja za po­s­ljed­nje ko­lo su ka­pe­tan Ari­jan Ademi, Di­no Perić, Kevin The­op­hi­le-Cat­he­ri­ne i Emir Di­la­ver. Če­ti­ri bit­ne Di­na­mo­ve ka­ri­ke ko­je se tre­ba­ju ču­va­ti tre­ćeg žu­to­ga kar­to­na u Mi­la­nu, ali u toj se utak­mi­ci si­gur­no nit­ko ne­će ni­če­ga ču­va­ti. Ako Man­c­hes­ter City do­bi­je Šah­tar na Eti­ha­du, to će valj­da na­pra­vi­ti, valj­da Pep Gu­ar­di­ola ne­će pro­si­pa­ti ugled svo­je bo­ga­te mom­ča­di pred svo­jim na­vi­ja­či­ma, on­da bi Di­na­mo s po­bje­dom nad Ata­lan­tom bio u sjaj­noj si­tu­aci­ji. Po­s­ljed­nje bi ko­lo do­ma igrao pro­tiv Man­c­hes­ter Cityja, ko­ji bi u Mak­si­mir do­šao kao pr­va mom­čad sku­pi­ne. Ta utak­mi­ca “građanima” ne bi bi­la važ­na. Zbog to­ga i Bje­li­ca naj­av­lju­je na­pa­dač­ki Di­na­mo u Mi­la­nu. U svim je utak­mi­ca­ma u Li­gi pr­va­ka do­sad vu­kao od­lič­ne i vr­lo do­bre po­te­ze. Od uvo­đe­nja u igru Lu­ke Iva­nu­še­ca pro­tiv Šah­ta­ra u Mak­si­mi­ru (ve­z­njak je za­bio za 2-1), do one sjaj­ne tak­ti­ke i pro­mje­ne for­ma­ci­je za Ata­lan­tu u pr­vom ko­lu Li­ge pr­va­ka. Sad tre­ba smis­li­ti ne­što za jed­nu od naj­ve­ćih po­zor­ni­ca na svi­je­tu, za Gi­usep­pe Me­azzu. Šte­ta, ve­li­ka šte­ta i ne­sre­ća što se u Mi­la­no ne ide sa se­dam bo­do­va na kon­tu, ali ko­li­ko god to bi­lo te­ško, Bje­li­ca i igra­či što pri­je mo­ra­ju za­bo­ra­vi­ti za­vr­š­ni­cu utak­mi­ce pro­tiv Šah­ta­ra. Ne sla­že se Ne­nad s onim da se ovak­ve stva­ri mo­gu do­go­di­ti sa­mo Di­na­mu. Sma­tra ka­ko je to proš­lost i ka­ko je ova mom­čad pu­no pu­ta po­ka­za­la da ne­ma ve­ze s ne­kim ne­sret­nim epi­zo­da­ma iz proš­los­ti mak­si­mir­sko­ga klu­ba. To je nje­gov stav i jas­no je po­ru­čio ka­ko im se ovak­vo ne­što do­go­di­lo sad i ne­će vi­še ni­ka­da dok je on tre­ner.

Di­na­mo idu­ću utak­mi­cu igra u Mi­la­nu 26. stu­de­nog

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.