PRO­LJE­ĆE OTIŠLO U SA­MO 123 SEKUNDE

24sata - - SPORT -

Ka­ko je pri­mi­ti dva go­la u 123 sekunde su­dač­ke na­dok­na­de, naj­bo­lje zna­ju igra­či Bayer­na, ko­ji su u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka 1999. u to­li­ko vre­me­na pro­koc­ka­li vod­stvo 1-0.

No za raz­li­ku od Bayer­na, Di­na­mo još ni­je ni­šta pro­koc­kao. Jest mo­žda pro­la­zak u pro­lje­će, jer bi s po­bje­dom bio si­gu­ran, ba­rem kao tre­će­pla­si­ra­ni, no pred “mo­dri­ma” je još 180 mi­nu­ta, u ko­ji­ma je sve mo­gu­će. Kao što je u te 123 sekunde mo­gu­će na­pra­vi­ti go­to­vo sve. Pri­mje­ri­ce, za to vri­je­me sr­ce ot­ku­ca oko 150 pu­ta, a čo­vje­kov mo­zak mo­že pro­či­ta­ti 1800 ri­je­či. Ili, u te

123 sekunde sni­mi se vi­še fot­ki ne­go u 19. sto­lje­ću...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.