‘TJEŠIO SAM P NI ME­NI NI­JE B Va­tro­ga­sac Fra­njo (65) ka­že da 30 go­di­na ra­di na Di­na­mo­vim utak­mi­ca­ma: Ova je mom­čad po­seb­na

RE­KAO SAM PERIĆU DA DIGNE GLA­VU JER NI­JE SVE TA­KO CR­NO. NI­JE MI NI­ŠTA OD­GO­VO­RIO... RA­DIO SAM I NA UTAK­MI­CI PRO­TIV ZVEZ­DE 1990., PRO­ŠAO PU­NO TO­GA, ALI SAD SAM BAŠ PONOSAN

24sata - - SPORT - Pi­še: EVA GRGIĆ

Bi­lo mi je te­ško gle­da­ti ga tak­vog, znam da tre­bam suz­dr­ža­ti emo­ci­je, ali mi to sve pro­živ­lja­va­mo s nji­ma. Ja, evo, već 30 go­di­na.

Fra­njo Kel­bas (65), vo­di­telj osi­gu­ra­nja DVD-a Mak­si­mir na utak­mi­ca­ma Di­na­ma, usko­ro će u mi­ro­vi­nu, a Di­na­mo mu je pri­uštio ne­za­bo­rav­nu utak­mi­cu. Na­kon re­mi­ja sa Šah­ta­rom 3-3 pr­vi je tješio di­na­mov­ce zbog iz­gub­lje­na dva bo­da. Di­no Perić do­šao je utu­čen do rek­la­me, sjeo i pre­krio li­ce dre­som.

- Re­kao sam mu: ‘Ni­je svi­jet pro­pao, opet će­mo se svi ve­se­li­ti va­šim po­bje­da­ma. Dig­ni gla­vu, ni­je sve ta­ko cr­no’. Perić mu, pri­ča nam Fra­njo, ni­je ni­šta od­go­vo­rio.

ŽELUDAC ME PROBADA...

Ro­đe­ni Za­grep­ča­nec ve­li­ki je na­vi­jač Di­na­ma od ma­lih no­gu, a uz to ži­vi ne­da­le­ko od Mak­si­mi­ra. Na Bje­li­či­ne je deč­ke, ka­že, ponosan. - Gle­dam ih ci­je­li ži­vot, a već 30 go­di­na ne pro­pu­štam utak­mi­cu. Te­ško je, zbog pos­la ne smi­jem po­ka­za­ti emo­ci­je, a kad lo­še kre­ne, želudac me probada. Kad je do­bro, on­da sr­ce lu­pa, ne znam ka­ko da to objas­nim, ali zna­te... - is­kre­no

Fra­njo Kel­bas o raz­go­vo­ru s Pe­ri­ćem nam opi­su­je. Utak­mi­ca pro­tiv Šah­ta­ra bi­la mu je naj­te­ža za gle­da­nje.

- Bio sam i na onoj neo­di­gra­noj utak­mi­ci pro­tiv Zvez­de (13. svib­nja 1990.), mo­že­te me vi­dje­ti na snim­ka­ma. Bio sam na služ­be­noj duž­nos­ti, a od te sam se utak­mi­ce i vi­še pri­bli­žio klu­bu. Kad to do­ži­vi­te, ka­da do­ži­vi­te i 5-0 pro­tiv Par­ti­za­na, to ne za­bo­rav­lja­te. Ve­zan sam za ovaj klub go­vo­ri nam va­tro­ga­sac pred umi­rov­lje­njem.

- Ova utak­mi­ca me po­seb­no po­tres­la, i to kao ni­jed­na dru­ga, čak ni­ti te dav­ne, le­gen­dar­ne. Zna­te za­što? Za­to što opet vi­dim Za­greb ko­ji di­še pla­vim plu­ći­ma, a ovi deč­ki bo­re se za klub ka­ko već du­go ni­je nit­ko - pri­ča nam

Fra­njo, ali ne bo­ji se da će ovaj re­mi po­ko­le­ba­ti Bje­li­cu i nje­go­ve deč­ke.

- Ma ja vje­ru­jem Bje­li­ci, a vje­ru­jem i tim deč­ki­ma. Mis­lim da će­mo po­bi­je­di­ti Ata­lan­tu, a čak bi i City mo­gao pas­ti pred ovim na­vi­ja­či­ma, ovom pu­bli­kom. Ova eki­pa ima ka­rak­ter, vo­lju i du­šu. Si­gu­ran sam da mo­gu na­pra­vi­ti sve što po­že­le - sr­ča­no, na­vi­jač­ki nam go­vo­ri stras­tve­ni di­na­mo­vac.

BEZ NE­RE­DA I BAKLJI

Jav­ne sku­po­ve osi­gu­ra­va još od Uni­ver­zi­ja­de 1987. u Za­gre­bu, a iako ga čes­to odu­še­ve, si­noć je, ka­že, bio po­seb­no ponosan na na­vi­ja­če. - Što da vam ka­žem?! Ni­je bi­lo baklji, ni­je bi­lo ne­re­da, ruž­nih po­vi­ka. Imam već is­kus­tva, pro­šao sam pu­no to­ga na Mak­si­mi­ru, no ovo si­noć... Stvar­no me či­ni po­nos­nim - za­klju­čio je Fra­njo Kel­bas. Va­tro­ga­sac ko­ji će bi­ti tu i u ne­dje­lju pro­tiv Ri­je­ke, opet se ra­do­va­ti i pla­ka­ti s Di­na­mom, kad umjes­to 30.000, na­ža­lost, bu­de mo­žda 3000 na­vi­ja­ča. On će i da­lje zna­ti re­ći ko­ju li­je­pu ri­ječ svo­jim mi­lje­ni­ci­ma, ju­če­raš­njim pog­nu­tim gla­va­ma s trav­nja­ka pru­žit će utje­hu:

- Aj­de, deč­ki, ni­je još go­to­vo!

ra­du­je se što Za­greb opet di­še ‘pla­vim plu­ći­ma’

Fra­njo Kel­bas stras­tve­ni je na­vi­jač klu­ba iz Mak­si­mi­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.