Be­usan: Kriv im je VAR, a pro­su­li su sve u dvi­je mi­nu­te

24sata - - SPORT -

VAR je pomogao su­ci­ma da do­ne­su is­prav­ne od­lu­ke i da utak­mi­ca za­vr­ši po­šte­no, dak­le bez po­gre­ša­ka. O sve­mu os­ta­lo­me su­viš­no je raz­gla­ba­ti. Dak­le, utak­mi­ca je okon­ča­na po­šte­nim is­ho­dom, re­kao je Mateo Be­usan na­kon što je Bje­li­ca “opa­lio ra­fal” po VAR-u.

- Ni­je mi jas­no za­što na­pa­da VAR, a ne go­vo­ri o svo­jim igra­či­ma, pa i se­bi i sto­že­ru. Oni su pro­su­li dva go­la raz­li­ke u dvi­je mi­nu­te i zbog glu­pos­ti se do­ve­li u po­zi­ci­ju da iz­gu­be 18 mi­li­ju­na eura. La­ko je bi­ti džen­tl­men u HNL-u, ali tre­ba os­ta­ti džen­tl­men i u Eu­ro­pi - ka­že Be­usan. Je li VAR ko­ris­tan i po­tre­ban no­go­me­tu?

- VAR ni­je bu­duć­nost, on je sa­daš­njost i uve­den je da no­go­met bu­de po­šte­ni­ji, a to što to ne­ko­me ne od­go­va­ra, to je dru­ga stvar. Is­ti­na, pos­to­je lu­ta­nja u pri­mje­ni, ne ra­zu­mi­ju svi pro­to­kol uklju­či­va­nja, ali ni­šta ni­je sa­vr­še­no, na kra­ju, i u VAR so­bi sje­di čo­vjek... (tg)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.