DOK­TO­RE, SPASI NAS!

PO­VRA­TAK KAR­LO­VI­ĆA Iako je u 41. go­di­ni, Ivo Karlović tre­bao bi nas­tu­pi­ti u Da­vis Cu­pu umjes­to Ma­ri­na Či­li­ća

24sata - - SPORT -

Di si, dok­to­re, kad te tri­ba­mo, 7-6, 7-6, 7-6, pi­sa­lo je na tran­s­pa­ren­tu hr­vat­skih na­vi­ja­ča u Za­dru na okr­ša­ju Hr­vat­ske i Fran­cu­ske.

- Tu sam - od­go­vo­rio je na Twit­te­ru Karlović i na­smi­jao sve hr­vat­ske na­vi­ja­če.

Bi­lo je to uo­či fi­na­la Da­vis Cu­pa u Za­gre­bu pro­tiv Ar­gen­ti­ne 2016. go­di­ne. Karlović se vra­tio, do­šao je po­mo­ći Hr­vat­skoj, no iz­gu­bio je, na­ža­lost, u po­s­ljed­nje­mu me­ču od Fe­de­ri­ca Del­bo­ni­sa. Sad, uo­či Da­vis Cu­pa, u ko­jem Hr­vat­ska brani nas­lov, os­ta­li smo bez Ma­ri­na Či­li­ća.

- Li­ječ­nič­ki tim mi je sre­di­nom go­di­ne sa­vje­to­vao da je naj­bo­lje pod­vrg­nu­ti se ope­ra­ci­ji ko­lje­na ka­ko bih oz­bilj­ni­je ri­je­šio pro­blem. Me­đu­tim, us­traj­nost s mo­je stra­ne se oči­to is­pla­ti­la jer sam se upra­vo vra­tio s pre­gle­da ko­ji je po­ka­zao da je ko­lje­no u pu­no bo­ljem sta­nju ne­go pri­je i ope­ra­ci­ja ne­će bi­ti po­treb­na. Bez ob­zi­ra na te do­bre vi­jes­ti, sve­jed­no ću se mo­ra­ti pod­vrg­nu­ti jed­nom ili vi­še ma­njih za­hva­ta na ko­lje­nu, ko­ji će me odvo­ji­ti od te­re­na slje­de­ćih ne­ko­li­ko tje­da­na, a to zna­či da ne­ću mo­ći nas­tu­pi­ti na Da­vis Cu­pu ove go­di­ne - ja­vio se Marin Či­lić.

Ta po­ru­ka zna­či sa­mo jed­no. U re­pre­zen­ta­ci­ju upa­da Div sa Ša­la­te. Dok­to­re, spasi nas! (dm)

KSW u Za­greb u su­bo­tu do­vo­di naj­bo­lje bor­ce iz re­gi­je

Karlović je 106. na ATP ljes­tvi­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.