Trend ot­ka­za: I če­t­vr­ti Hr­vat u pet da­na do­bio rad­nu knji­ži­cu

24sata - - SPORT -

Pr­vo je Igor Tu­dor do­bio ot­kaz u Udi­ne­seu, na­kon što je u dvi­je utak­mi­ce pri­mio 11 go­lo­va. Dva da­na na­kon nje­ga ot­kaz je do­bio i Ni­ko Ko­vač u Bayer­nu, a dan pos­li­je čel­ni­ci Zrinj­skog raz­ri­je­ši­li su duž­nos­ti Ha­ri­ja Vu­ka­sa. Naj­no­vi­ja žr­tva je Željko Ko­pić, ko­ji je do­bio ot­kaz u ci­par­skom pr­vo­li­ga­šu Pa­fo­su. Bi­švi tre­ner Haj­du­ka je u 41 utak­mi­ci imao 16 po­bje­da, 11 re­mi­ja i 14 po­ra­za, što je bi­lo do­volj­no tek za de­ve­to mjes­to u ci­par­skom pr­vens­tvu, ko­je ima 12 klu­bo­va. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.